SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สสส.รับสมัคร ผู้ชำนาญการกลุ่มสนับสนุนงานนวัตกรรม (บัดนี้ - 15 กันยายน 2557)

สสส.รับสมัคร ผู้ชำนาญการกลุ่มสนับสนุนงานนวัตกรรม (บัดนี้ - 15 กันยายน 2557) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สสส.รับสมัคร ผู้ชำนาญการกลุ่มสนับสนุนงานนวัตกรรม (บัดนี้ - 15 กันยายน 2557) , ข้อมูลเกี่ยวกับ สสส.รับสมัคร ผู้ชำนาญการกลุ่มสนับสนุนงานนวัตกรรม (บัดนี้ - 15 กันยายน 2557)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 เงินทุนหลักได้จากเงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งมาจากภาษีที่รัฐจัดเก็บจากผู้ผลิตและนำเข้าสุราและยาสูบในอัตรา ร้อยละ 2 ของภาษีที่ต้องชำระ
สสส. เปิดรับตำแหน่งผู้ชำนาญการเข้าร่วมงาน โดยตำแหน่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้จัดการกองทุนและสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการวางแผนงาน การบริหารจัดการ การประสานงาน ร่วมกับสำนักและฝ่ายต่างๆ ภายใน สสส. ให้ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ลักษณะงาน
ผู้ชำนาญการพิเศษปฏิบัติงานในการบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานของผู้จัดการกองทุนและสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยเป็นผู้ประสานงานกลางกับหน่วยงานทั้งในและนอก สสส. ทำหน้าที่ประสานงาน เข้าร่วมการประชุม และสนับสนุนภารกิจของผู้จัดการกองทุน กลุ่มสนับสนุนงานนวัตกรรม และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งสนับสนุนด้านการจัดการความรู้ รายงานการประชุม และการรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติงาน
ประสานงานและเข้าร่วมประชุมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานกับผู้จัดการกองทุน เตรียมข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่เป็นภารกิจของผู้จัดการกองทุนและสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งติดตามการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้างต้น 
สนับสนุนภารกิจของผู้จัดการกองทุน และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ร่างคำกล่าว ถ้อยแถลง และบันทึกประเด็นการประชุมที่สำคัญ จัดทำรายงานต่างๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุนเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน
ดูแล อำนวยความสะดวก ประสานงาน และดำเนินการสนับสนุนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอก สสส. รวบรวม ติดตาม และนำเสนอข้อมูลตามกิจกรรมต่างๆ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของผู้จัดการกองทุนและสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สนับสนุนงานและภารกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการกองทุนและสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

คุณสมบัติที่ต้องการ
ให้ความสำคัญ : เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของ สสส. ได้แก่ 1) คิดใหม่ สร้างสรรค์ (Innovative) 2) ร่วมคิด ร่วมสร้าง (Collective Impact) 3) ก้าวล้ำ เชิงรุก (Proactive) 4) ต่อยอด ต่อเนื่อง (Sustainable) 5) ใส่ใจสุขภาพ (Health Conscious) และ 6) มีจิตสาธารณะ (Public Mind) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์การและการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
ความรู้ความสามารถหลัก: ปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุผลการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาและประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญอย่างมีไหวพริบ คิดวิเคราะห์และมีกลยุทธ์การทำงานร่วมกับทีมงาน การจัดการความสัมพันธ์ การสื่อสารถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

ทักษะที่ต้องใช้ในการทำงาน
• วางแผน การบริหารจัดการ สามารถทำงานได้หลายภารกิจ
• ให้ข้อมูลด้านแนวคิดนวัตกรรมและสนับสนุนประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารจัดการ
• สนับสนุน บริหาร และส่งเสริมการใช้ความรู้และข้อมูล
• อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
• คิด การวิเคราะห์ และให้คำแนะนำด้านนโยบาย ตามประสบการณ์การทำงาน

คุณสมบัติ
• ชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาโท และมีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
• มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนางานนวัตกรรมและนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ
• มีทักษะการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
• มีทักษะการเขียนและการสื่อสารที่ดีกับบุคคลระดับผู้บริหาร
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Microsoft Office (Excel and PowerPoint)
• มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดีมาก
• มีเครือข่ายการทำงานทั้งเชิงวิชาการและการพัฒนาชุมชน
• สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

***เจ้าหน้าที่ สสส. ต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่***
ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่อยู่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ หรือ recruit@thaihealth.or.th ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณปริญญา ฝ่ายบริหารงานบุคคล เบอร์โทร 0-2343-1500 ต่อ 3106

หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 กันยายน 2557
สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้นลงวันที่ 03/09/2014 20:32:32
จำนวนผู้ชม 2696
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ