ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครผู้ช่วยช่าง (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557)

คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครผู้ช่วยช่าง (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครผู้ช่วยช่าง (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557) , ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครผู้ช่วยช่าง (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557)

ประกาศรับสมัครพนักงานรายวัน!
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. คุณสมบัติ
ต าแหน่งผู้ช่วยช่าง วันละ 350.- บาท จ านวน 1 อัตรา 
- ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
ไม่ต่ ากว่านี้ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า 
- เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
- ไม่มีประวัติเคยต้องโทษ หากตรวจสอบพบจะเลิกจ้างทันที
- มีความรับผิดชอบและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางาน
- มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน กับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
- มีใจรักในงานบริการและมีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา
- ปฏิบัติงานที่งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. ส าเนาหลักฐานการศึกษาซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันพร้อมฉบับจริง
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี)
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
4. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล)
5. ส าเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร 

สมัครได้ตั้งแต่วันที่1 – 30 กันยายน 2557
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ 
อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 2 ตุลาคม 2557
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 037-395451-5 ต่อ 60224 
และ 02-6495000 ต่อ 27979 ต่อ 20207-8
หรือประกาศ ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มศว
อ.องครักษ์ จ.นครนายก
หรือwww.swu.ac.th , www.medicine.swu.ac.thลงวันที่ 03/09/2014 20:31:50
จำนวนผู้ชม 2480
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55313 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128491 คน