SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครช่างเทคนิค , คนงาน (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557)

คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครช่างเทคนิค , คนงาน (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครช่างเทคนิค , คนงาน (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557) , ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครช่างเทคนิค , คนงาน (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557)

ประกาศรับสมัครพนักงานรายวัน!
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2557

(พนักงานรายวัน) จ านวน 2 อัตรา ดังนี้

1. คุณสมบัติ

1.1 ต าแหน่งช่างเทคนิค วันละ 520.- บาท จ านวน 1 อัตรา 
(1) ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส หรือ . ) เทียบเท่าไม่ต่ า
กว่านี้ทางไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์
( 2) มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่สูง และมีความกระตือรือร้น
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสูงด้านการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี 
(4) ปฏิบัติงานที่งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

1.2 ต าแหน่งคนงาน วันละ 300.- บาท จ านวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
(1)ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 
(2) เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
(3) ไม่มีประวัติเคยต้องโทษ หากตรวจสอบพบจะเลิกจ้างทันที
(4) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ หากมีงานเร่งด่วน ที่ไม่สามารถ
ด าเนินการในเวลาราชการได้
(5) มีความรับผิดชอบและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางาน
(6) มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน กับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
(7) มีใจรักในงานบริการและมีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา
(8) ปฏิบัติงานที่งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. ส าเนาหลักฐานการศึกษาซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันพร้อมฉบับจริง
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี)
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
4. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล)
5. ส าเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซ. สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพฯ และ
งานทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 2 ตุลาคม 2557
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 037-395451-5 ต่อ 60224 
และ 02-6495000 ต่อ 27979 ต่อ 20207-8
หรือประกาศ ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มศว
อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
หรือwww.swu.ac.th , www.medicine.swu.ac.thลงวันที่ 03/09/2014 20:31:28
จำนวนผู้ชม 2279
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ