SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะสังคมศาสตร์ มศว รับสมัครผู้ปฏิบัติงานบริหาร (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557)

คณะสังคมศาสตร์ มศว รับสมัครผู้ปฏิบัติงานบริหาร (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะสังคมศาสตร์ มศว รับสมัครผู้ปฏิบัติงานบริหาร (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557) , ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะสังคมศาสตร์ มศว รับสมัครผู้ปฏิบัติงานบริหาร (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 4473 คณะสังคมศาสตร์

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 4473 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์

อัตราเงินเดือน 13,020 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
2. สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย – ภาษาอังกฤษได้ไม่ต่ำกว่า 35 คำต่อนาที
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ 
5. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
6. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ
2. ร่างจดหมาย
3. งานพิมพ์เอกสาร 
3.1 หนังสือราชการทุกประเภท.เช่นหนังสือราชการภายใน – ภายนอกหนังสือเวียน.บันทึกข้อความ
3.2 พิมพ์ตารางสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
3.3 พิมพ์แผนการสอน ข้อสอบของภาควิชา เอกสารการสอน งานวิจัย ฯลฯ
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานระหว่างภาควิชากับคณะสังคมศาสตร์ และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. ร่วมและช่วยงานคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสสำคัญตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ต้องสามารถมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. รูปถ่าย จำนวน 3 รูป สำหรับติดใบสมัคร
2. หลักฐานสำเนาใบปริญญาบัตร และหลักฐานผลการศึกษา (Transcript)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้ามี)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ ห้อง 11-304 ชั้น 3 อาคาร 11 สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ.เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15590 ต่อ 104

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง.มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัครลงวันที่ 03/09/2014 20:31:02
จำนวนผู้ชม 2465
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ