ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


บริษัททีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล. เจ้าหน้าที่งานด้านช่าง หลายอัตรา

บริษัททีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล. เจ้าหน้าที่งานด้านช่าง หลายอัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : บริษัททีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล. เจ้าหน้าที่งานด้านช่าง หลายอัตรา , ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัททีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล. เจ้าหน้าที่งานด้านช่าง หลายอัตรา

ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่บุคคล

เงินเดือนตามตกลง
สวัสดิกํารประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน

คุณสมบัติ
1.อายุไม่เกิน35 ปี
2.คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
3.มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปี ขึ้นไป
4.สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
เวลาปฏิบัติงานปฏิบัติงานทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด จำนวนอัตรา 1 อัตรา

ตำแหน่งจนท.งานด้านช่าง

เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
สวัสดิการประกันสังคม

คุณสมบัติ
1.เพศชาย หรือ เพศหญิง
มีอายุระหว่าง 18-35 ปีบริบูรณ์
2.มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จ่านวน 22 คน และไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จ่านวน 278 คน
และผู้มีคุณวุฒิดังกล่าวต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน ทีโอทีโครงการพัฒนาช่าง Broadband Network Accessหรือผ่านการอบรม
โครงการพัฒนาช่างBroadband Network Accessหรือผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน ทีโอทีด้านช่างอย่างน้อย 1 ด้าน (Fiber, ADSL, Wifi, Wi netฯลฯ)
จากสถาบันวิชาการทีโอที
3.มีความรู้ ความสามารถเกี ยวกับงานติดตั้ง ตรวจแก้โทรศัพท์พื้นฐาน
4.มีความคิดริเริ ม และสามารถวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะหน้าตามสภาวะแวดล้อมที เกิดเหตุการณ์ของปัญหาได้อย่างรอบคอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที ดี
5.สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก
6.ไม่เคยได้รับโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงที สุดให้จ่าคุก เว้นแต่ความผิดที กระท่าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
7.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ที ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด
8.ไม่เป็นบุคคลที พฤติกรรมเกี ยงข้องกับสารเสพติดให้โทษ
9.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
10.เพศชายต้องพ้นภาระจากการเกรณฑ์ทหารแล้วหน้าที่งานงานด้านช่าง เกี ยวกับงานสร้าง ติดตั้ง ย้าย รื้อถอน ตรวจแก้ และบ่ารุงรักษาข่ายสายโทรศัพท์วางสายตัดต่อบ่ารุงรักษาเคเบิลใยแก้วน่าแสงและงานอืนๆ ที ได้รับมอบหมาย
เวลาปฏิบัติงานวันจันทร์–วันเสาร์ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง ให้มีเวลาพัก 1 ชั่วโมงหรือตามที ส่วนงานก่าหนด
สถานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน 150 อัตราลงวันที่ 28/08/2014 01:42:30
จำนวนผู้ชม 1805
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55415 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน