SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มศว รับอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บัดนี้ - 12 เมษายน 2557

มศว รับอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บัดนี้ - 12 เมษายน 2557 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มศว รับอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ (บัดนี้ - 12 เมษายน 2557, ข้อมูลเกี่ยวกับ มศว รับอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ (บัดนี้ - 12 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4577 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์


 ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4577
 สังกัดภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

 

 อัตราเงินเดือน 30,400 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ภาษาและการสื่อสาร ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 1. การเรียนการสอนและพัฒนานิสิต
 1.1 สอนเฉลี่ยสัปดาห์ละ 12 ชั่วโมง และจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 1.2 ดูแลและประสานงานการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษา เพื่ออาชีพ (นานาชาติ)
 1.3 จัดโครงการ/กิจกรรม เสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน TQF
 1.4 ริเริ่มโครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศหรือประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพในต่างประเทศ
 1.5 ดูแล และให้คำปรึกษานิสิตด้านวิชาการและการฝึกงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 1.6 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อให้จำนวนการรับนิสิตเป็นไปตามแผนที่กำหนดใน มคอ. 2
 2. งานวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง ได้แก่
 2.1 งานผลิตเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ และ/หรือ ผลิตตำรา
 2.2 งานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ หรือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร
 2.3 งานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทความวิชาการและบทความวิจัย ในรูปแบบของการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปีการศึกษา
 3. งานบริการวิชาการ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 7 ชั่วโมง ได้แก่ งานบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น เป็นที่ปรึกษา/วิทยากร/กรรมการและอื่นๆ
 4. งานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย หรือคณะมนุษยศาสตร์มอบหมาย เช่น งานพระราชทานปริญญาบัตร เป็นต้น

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา.หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2557 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.).ณ.สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 2 ห้อง 217 โทร. 02-649-5543

 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
 คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

 

 
ลงวันที่ 11/03/2014 10:48:35
จำนวนผู้ชม 1605
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ