ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มศว รับอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ (บัดนี้ - 12 เมษายน 2557)

มศว รับอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ (บัดนี้ - 12 เมษายน 2557) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มศว รับอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ (บัดนี้ - 12 เมษายน 2557), ข้อมูลเกี่ยวกับ มศว รับอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ (บัดนี้ - 12 เมษายน 2557)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4576 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์


 ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4576
 สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์

 

 อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 1. การเรียนการสอนและพัฒนานิสิต
 1.1 สอน เฉลี่ยสัปดาห์ละ 12 ชั่วโมง
 1.2 ที่ปรึกษาควบคุม (วุฒิปริญญาเอก) หรือผู้อ่าน (วุฒิปริญญาโท) ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ดูแลให้คำปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาเฉลี่ยสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง (3 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
 1.3 กรรมการ (วุฒิปริญญาเอก และ วุฒิปริญญาโท)0พิจารณาเค้าโครงและสอบ ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง
 2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง ได้แก่
 2.1 งานผลิตตำรา เอกสารประกอบการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบหรือบทความ
 2.2 งานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 2.3 งานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบของการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาชีพ/วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปีการศึกษา
 3. งานบริการวิชาการ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 7 ชั่วโมง ได้แก่
 3.1 งานบริการวิชาการ/กิจกรรมวิชาการ : การประชุมวิชาการ/กรรมการวิชาการ/การบริหาร
 3.2 จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต การเรียนการสอนและวิชาชีพครู
 3.3 เป็นวิทยากรโครงการบริการชุมชน
 4. งานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย คณะมนุษย์ศาสตร์ ภาควิชาฯ มอบหมาย เช่น งานพระราชทาน ปริญญาบัตร เป็นต้น

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา.หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2557 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.).ณ.สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 2 ห้อง 217 โทร. 02-649-5543

 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
 คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

 

 
ลงวันที่ 11/03/2014 10:48:03
จำนวนผู้ชม 1219
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55398 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน