SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มศว ประสานมิตร รับนักวิชาการศึกษา (บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2556)

มศว ประสานมิตร รับนักวิชาการศึกษา (บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2556) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มศว ประสานมิตร รับนักวิชาการศึกษา (บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2556), ข้อมูลเกี่ยวกับ มศว ประสานมิตร รับนักวิชาการศึกษา (บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2556)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 1256 สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี


 นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 1256
 สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

 

 อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ / สาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย / สาขานวัตกรรมการออกแบบ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์
 2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมชุด Adobe โดยเฉพาะ
 4. หากมีประสบการณ์ด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 ** จะต้องนำ Portfolio มาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย***

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 1. ออกแบบ ปรับปรุงเว็บไซต์ของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (Webmaster)
 2. ดูแลสื่อ Online ทุกรูปแบบของหน่วยงาน
 3. อัพเดต และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ Online ทุกรูปแบบของหน่วยงาน
 4. ประสานงานหน่วยประชาสัมพันธ์กลางของมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
 5. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อมัลติมีเดีย
 6. ผลิตสื่อประกอบการอบรม/สัมมนา
 7. ถ่ายภาพกิจกรรมทั้งที่หน่วยงานจัด และที่หน่วยงานเข้าร่วม
 8. เขียนคอลัมน์ข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
 9. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ในงานที่เกี่ยวข้อง
 10. ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ คณะ/หน่วยงาน ในงานที่เกี่ยวข้อง
 11. สืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
 12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638

 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
 สอบสัมภาษณ์ 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 เริ่มปฏิบัติงาน 2 ธันวาคม 2556

 

 
ลงวันที่ 04/11/2013 12:12:44
จำนวนผู้ชม 1626
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ