ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มศว รับนักวิชาการพัสดุ (บัดนี้ - 18 พฤศจิกายน 2556)

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มศว รับนักวิชาการพัสดุ (บัดนี้ - 18 พฤศจิกายน 2556) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มศว รับนักวิชาการพัสดุ (บัดนี้ - 18 พฤศจิกายน 2556), ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มศว รับนักวิชาการพัสดุ (บัดนี้ - 18 พฤศจิกายน 2556)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 3923 สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา


 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 3923
 สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

 

 อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาโท 21,420 บาท
 วุฒิปริญญตรี 16,360 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือตรี สาขาบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
 3. มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศงานพัสดุ

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 1. ดำเนินงานด้านพัสดุของสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา เช่น จัดซื้อ จัดหา ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจ่าย ทำทะเบียนพัสดุ การคำนวณค่าเสื่อม การสึกหรอ เป็นต้น โดยปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ และหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2. จัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และค้นคว้ารายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะของพัสดุ ครุภัณฑ์
 3. สำรวจครุภัณฑ์ประจำปี และดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด รวมถึงตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ ครุภัณฑ์
 4. จัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ และออกหมายเลขครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งหมายเลขครุภัณฑ์ให้เรียบร้อย
 5. จัดทำทะเบียนควบคุมวัสดุ และลงบัญชีการเบิกจ่ายพัสดุ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการเบิกจ่ายพัสดุประจำเดือนเพื่อการตรวจสอบ
 6. ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับบริจาคครุภัณฑ์
 8. ทำสถิติรายงานการจำหน่ายพัสดุ
 9. ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน
 10. ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) ณ อาคารบริหาร ชั้น 2 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
 คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

 

 
ลงวันที่ 04/11/2013 12:12:26
จำนวนผู้ชม 1431
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 มิถุนายน 2564

ผู้ใช้งาน 55240 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128487 คน