SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คนงานสันกำแพงยื่นเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง นายจ้างสั่งพักงานตัวแทนทันที

คนงานสันกำแพงยื่นเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง นายจ้างสั่งพักงานตัวแทนทันที | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คนงานสันกำแพงยื่นเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง นายจ้างสั่งพักงานตัวแทนทันที, ข้อมูลเกี่ยวกับ คนงานสันกำแพงยื่นเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง นายจ้างสั่งพักงานตัวแทนทันทีคนงานสันกำแพงยื่นเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง นายจ้างสั่งพักงานตัวแทนทันที

คนงานบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง 8 ข้อ แต่จากนั้นนายจ้างสั่งพักงานตัวแทนคนงาน 5 คน ด้วยเหตุกระด้างกระเดื่อง เสียงดังต่อผู้บังคับบัญชา และออกจากบริเวณที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาติจากหัวหน้างาน

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 56 ที่ผ่านมาตัวแทนคนงานบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ได้ทำการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างจำนวน 8 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2556

เรื่อง การยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด

อาศัยสิทธิตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ที่บัญญัติไว้ว่า “การเรียกร้องให้มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หรือการ แก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง นายจ้างหรือลูกจ้างต้องแจ้งข้อเรียกร้องเป็น หนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ..

ในกรณีที่ลูกจ้างเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้อง ข้อเรียกร้องนั้นต้องมีรายชื่อและลายมือชื่อของ ลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของลูกจ้างทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ข้อเรียกร้องนั้น ถ้าลูกจ้างได้เลือกตั้งผู้แทนเป็นผู้เข้าร่วมในการเจรจาไว้แล้วให้ระบุชื่อผู้แทน ผู้เข้าร่วมในการเจรจามีจำนวนไม่เกินเจ็ดคนพร้อมกับการแจ้งข้อเรียกร้องด้วย .."

ดังนั้นพวกข้าพเจ้าดังรายชื่อแนบท้ายจึงขอยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต่อบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ดังนี้

  1. ให้บริษัทกลับไปใช้ขั้นตอนการผลิตเดิม ที่มีขั้นตอนของการตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนงาน (QC) และยกเลิกกฎระเบียบการหักเงินจากพนักงานในขั้นตอนการผลิตที่อยู่ก่อนหน้า ชิ้นละ 20 บาท
  2. ให้บริษัทจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานรายเดือนขั้นต่ำเดือนละ 10,000 บาท
  3. ให้บริษัทจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานรายชิ้นตามที่ทำได้จริง และต่อวันต้องไม่ต่ำกว่า 310 บาท
  4. ให้บริษัทยกเลิกสัญญาการจ้างงานที่ให้พนักงานรายเดือนเปลี่ยนเป็นพนักงานรายวัน  โดยให้เป็นพนักงานรายเดือนเช่นเดิม
  5. ให้บริษัทยกเลิกสัญญาการจ้างงานใหม่ที่ให้พนักงานลงลายมือชื่อยอมรับในวันที่ 15 ตุลาคม 2556  โดยให้พนักงานที่ลงลายมือชื่อทุกคนใช้สัญญาการจ้างเดิม
  6. ให้บริษัทจ่ายโบนัสประจำปีให้กับพนักงานทุกคนไม่ต่ำกว่า 2 เท่าของรายได้
  7. ให้บริษัทยกเลิกระเบียบการลงโทษพนักงานที่ทำงานไม่ได้ตามเป้าเงินที่วางไว้ คือไม่น้อยกว่า 200 บาท ต่อวัน ซึ่งหากทำไม่ได้ภายใน 1 เดือนจะถูกเลิกจ้าง
  8. สิทธิประโยชน์และสภาพการจ้างอื่นใดที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันนอกเหนือจากข้อเรียกร้องนี้ ให้บริษัทฯ ปฏิบัติไว้คงเดิม

 

ทั้งนี้กลุ่มคนงานได้ระบุว่า หลังจากที่ได้ตัวแทนคนงานได้ทำการยื่นข้อเรียกร้องแล้ว ทางบริษัทฯ ได้สั่งพักงานตัวแทนคนงานที่ยื่นข้อเรียกร้องจำนวน 5 คน เป็นเวลา 7 วัน (16 - 23 ต.ค.) ด้วยเหตุผลกระด้างกระเดื่อง เสียงดังต่อผู้บังคับบัญชา และออกจากบริเวณที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาติจากหัวหน้างาน

จากนั้นในวันเดียวกัน (16 ต.ค.56) ตัวแทนคนงานที่ถูกพักงานก็ได้ไปลงชื่อบันทึกคำให้การที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เชียงใหม่

 

ที่มา : http://www.prachatai.com/journal/2013/10/49293
ลงวันที่ 17/10/2013 10:15:50
จำนวนผู้ชม 1774
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ