SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ( 7 - 11 ตุลาคม 2556 )

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ( 7 - 11 ตุลาคม 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ( 7 - 11 ตุลาคม 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ( 7 - 11 ตุลาคม 2556 )กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานแรงงาน
 อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
 ประเภท : บริการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวส.

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.รวบรวมข้อมูล และจัดทำทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 2.สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 3.บันทึกผลการปฏิบัติงานในคอมพิวเตอร์ระบบ On line
 4.สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 5.งานธุรการ และงานสารบรรณ
 6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 ตามเอกสาร ความรู้พื้นฐานด้านแรงงาน ตามเอกสาร ความรู้พื้นฐานด้านธุรการ และระเบียบงานสารบรรณ
 วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

 ตามเอกสาร ทักษะ
 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 ตามเอกสาร มุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามเอกสาร สามารถทำงานเป็นทีม ตามเอกสาร มีมนุษยสัมพันธ์ ตามเอกสาร มีจิตสำนึกในการให้บริการ
 วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
 เกณฑ์การประเมิน : 1.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2โดยวิธีการสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3.การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 04/10/2013 15:03:04
จำนวนผู้ชม 1069
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ