SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ( 10 - 31 ตุลาคม 2556 )

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ( 10 - 31 ตุลาคม 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ( 10 - 31 ตุลาคม 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ( 10 - 31 ตุลาคม 2556 ) กรมส่งเสริมการเกษตร
 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 อัตราเงินเดือน : 10,200 ตามเอกสาร 11,220 บาท
 ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวส.

 รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ. แล้ว

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การบันทึกบัญชี ทำรายงานการบัญชี การตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญคู่จ่าย รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย ประจำปี ชี้แจงและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และหลักการบัญชีเบื้องต้น

 ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร


 เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
 เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 04/10/2013 15:01:51
จำนวนผู้ชม 1053
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ