SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ ( 7 - 11 ตุลาคม 2556 )

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ ( 7 - 11 ตุลาคม 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ ( 7 - 11 ตุลาคม 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ ( 7 - 11 ตุลาคม 2556 )กรมโยธาธิการและผังเมือง
 218 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประชาสัมพันธ์
 อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ หรือสาขาวิชาสื่อสารมวลชน
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสารความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อการดำเนินการประชาสัมพันธ์ การจัดปาฐกถา การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาล การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
 วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

 

 ตามเอกสาร ทักษะ
 ตามเอกสาร
 วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 ความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพและทัศนคติ
 วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
 เกณฑ์การประเมิน : ไม่ต่ำกว่า 60%

 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

 

 
ลงวันที่ 04/10/2013 14:49:46
จำนวนผู้ชม 840
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ