SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มศว รับอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์

มศว รับอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มศว รับอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ มศว รับอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4576 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

 ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4576
 สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์

 อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 21,690 - 47,000 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 1. การเรียนการสอน
 1.1 สอนเฉลี่ย สัปดาห์ละ 12 ชั่วโมง
 1.2 ที่ปรึกษาควบคุม (วุฒิปริญญาเอก) หรือผู้อ่าน (วุฒิปริญญาโท) ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ดูแลให้คำปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาเฉลี่ยสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง (3 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
 1.3 กรรมการ (วุฒิปริญญาเอก และ วุฒิปริญญาโท)0พิจารณาเค้าโครงและสอบ ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง
 2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ เฉลี่ย สัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง ได้แก่
 2.1 งานผลิตตำรา เอกสารประกอบการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบหรือบทความ
 2.2 งานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 2.3 งานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบของการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาชีพ/วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปีการศึกษา
 3. งานบริการวิชาการ เฉลี่ย สัปดาห์ละ 7 ชั่วโมง ได้แก่
 3.1 งานบริการวิชาการ/กิจกรรมวิชาการ : การประชุมวิชาการ / กรรมการวิชาการ/การบริหาร
 3.2 จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต การเรียนการสอนและวิชาชีพครู
 3.3 เป็นวิทยากรโครงการบริการชุมชน
 4. งานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัย คณะมนุษย์ศาสตร์ ภาควิชาฯ มอบหมาย เช่น งานพระราชทานปริญญาบัตร เป็นต้น

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา.หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.).ณ.สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 2 ห้อง 217 โทร. 02-649-5543

 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
 คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

 http://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=19899

 http://hu.swu.ac.th/hu/viewdetail.aspx?id=1384
ลงวันที่ 16/09/2013 10:17:48
จำนวนผู้ชม 1358
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ