SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต สนับสนุนโดยสสส. รับนักวิชาการ ตั้งแต่ 23 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต สนับสนุนโดยสสส. รับนักวิชาการ ตั้งแต่ 23 กันยายน 2556 เป็นต้นไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต สนับสนุนโดยสสส. รับนักวิชาการ ตั้งแต่ 23 กันยายน 2556 เป็นต้นไป, ข้อมูลเกี่ยวกับ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต สนับสนุนโดยสสส. รับนักวิชาการ ตั้งแต่ 23 กันยายน 2556 เป็นต้นไปแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต
 สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 ประสงค์รับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้

 1. ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

 บทบาทหน้าที่

 บริหารจัดการโครงการย่อยด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิต ตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย
 จัดทำรายงานรายเดือน รายงานรายงวด รายงานรายปี รายงานการประชุม และรายงานประเมินผล
 เสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างแผนงานกับโครงการย่อยให้สามารถสนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงาน และบทบาทหน้าที่ที่ได้ตกลงร่วมกัน
 วิเคราะห์กลั่นกรองโครงการ ประสานผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสนับสนุนทางด้านวิชาการและกระบวนการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย
 ค้นคว้าหาข้อมูลทางวิชาการประกอบแผนงาน
 ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการ
 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติ

 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นประสบการณ์งานวิจัยเชิงคุณภาพ ด้าน Action Research
 มีความสามารถในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานประเภทต่างๆ
 หากมีประสบการณ์ในงานสร้างเสริมสุขภาพ และเป็นเพศชาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 มีความสามารถในการประสานการประชุม จดบันทึก สรุปการประชุม หรือเคยทำงานหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน/ คณะกรรมการ
 สามารถใช้ Internet และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ สามารถทำงานเป็นทีม
 มีอุดมคติในการทำงานเพื่อสังคม

 สวัสดิการ

 ประกันสังคม

 สัญญาจ้าง

 สิ้นสุดสัญญาจ้างเดือนสิงหาคม 2559/ ระยะทดลองงาน 3 เดือน

 ค่าตอบแทน

 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

 วิธีการรับสมัคร

 ยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครงานด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร พร้อมสอบข้อเขียน ที่ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต อาคารเอ.ไอ.นนท์ ชั้น 3 ห้อง 303 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556 เป็นต้นไป เวลา 9.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

 ประวัติส่วนตัว (Resume)
 สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายครั้งเดียวกัน ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)

 หมดเขตรับสมัคร

 จนกว่าจะได้ผู้มีคุณสมบัติตรงตามต้องการ การสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน ณ วันสมัคร

 สอบสัมภาษณ์

 จะนัดหมายทางโทรศัพท์ภายหลังสอบผ่านข้อเขียน

 สถานที่สอบ

 แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต
 อาคาร เอ.ไอ.นนท์ ชั้น 3 ห้อง 303 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2580-0918
 Website www.jitdee.com
ลงวันที่ 16/09/2013 10:17:14
จำนวนผู้ชม 1243
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ