ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:



Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลตำบลนาดูน รับพนักงานเทศบาล

เทศบาลตำบลนาดูน รับพนักงานเทศบาล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เทศบาลตำบลนาดูน รับพนักงานเทศบาล, ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลตำบลนาดูน รับพนักงานเทศบาล



  เทศบาลตำบลนาดูน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ดังนี้

 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ 1 ได้แก่ 1. เจ้าหน้าที่ประปา 2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ 2 ได้แก่ 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ 3 ได้แก่ 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3. สันทนาการ 4. นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 5. นักวิชาการศึกษา 6. นักพัฒนาชุมชน 7. นิติกร

 กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 6 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งที่สมัครหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ
 3. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง กรณีหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 4. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ท.ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย 1 ฉบับ
 5. สำเนาเอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเอง สามารถสมัครได้คนละ 1 ตำแหน่ง ถ้าสมัครเกิน 1 ตำแหน่ง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตให้เข้าสอบแข่งขันได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่า




ลงวันที่ 16/09/2013 10:16:47
จำนวนผู้ชม 1666
ครั้ง




ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน



ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ






เลือกประเภท:




คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)



หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 15 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54467 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128456 คน