SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ) ( บัดนี้ - 17 กันยายน 2556 )

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ) ( บัดนี้ - 17 กันยายน 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ) ( บัดนี้ - 17 กันยายน 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ) ( บัดนี้ - 17 กันยายน 2556 )กรมส่งเสริมการเกษตร
 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ(สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ)
 อัตราเงินเดือน : 12240 บาท
 ประเภท : บริการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวส.

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติ
 2. งานทะเบียนเอกสาร รวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสาร และจดบันทึกรายงานการประชุม
 3. ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ งานพิมพ์เอกสารราชการและบันทึกข้อมูล
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภารกิจเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร 2. ความรู้ด้านงานสารบรรณ 3. ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ 4. ทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ และอินเตอร์เน็ต
 วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

 

 ตามเอกสาร ทักษะ
 1. ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ 2. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 3. การคิดวิเคราะห์ 4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5. การสื่อสารโดยการพูด 6. บุคลิกภาพและการปรับตัว
 วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

 

 
ลงวันที่ 16/09/2013 10:12:25
จำนวนผู้ชม 1283
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ