SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ( 4 - 12 กันยายน 2556 )

กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ( 4 - 12 กันยายน 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ( 4 - 12 กันยายน 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ( 4 - 12 กันยายน 2556 )กรมหม่อนไหม
 กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
 อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการเกษตร
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร
 ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
 1. ช่วยงานวิชาการเกษตรด้านงานวิจัย และพัฒนาหม่อนไหม และการจัดเก็บข้อมูลด้านงานวิจัย
 2. ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านการขยายพันธุ์หม่อน ดูแลรักษาแปลงหม่อน การจัดการแปลงหม่อน เพื่อการผลิตไข่ไหม
 3. ช่วยนักวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล ด้านการผลิตไข่ไหม รายงานการผลิตไข่ไหม การจัดการไข่ไหม
 4. ช่วยนักวิชาการเกษตร ด้านบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ การจัดฝึกอบรม และส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกย้อมสี และการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
 5. ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายงานต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 6. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 ความรู้ /ความสามารถ 1.1 ความรู้ ความชำนาญในด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การผลิตไข่ไหม 1.2 มีความรู้ ความสามารถพื้นฐานในด้านการเกษตร
 วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน (50 คะแนน)

 

 ตามเอกสาร ทักษะ
 ทักษะ 2.1 ความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ด้าน การเกษตร 2.2 ความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การบริหารจัดการด้านหม่อนไหม
 วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบปฏิบัติ (20 คะแนน)

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 คุณลักษณะ 3.1 มนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม 3.2 การติดต่อสื่อสาร 3.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ 3.4 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (30 คะแนน)
 เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่สอบได้คะแนนสมรรถนะ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผุ้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมสมรรถนะที่ 1 ตามเอกสาร 2 มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าได้เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556

 

 
ลงวันที่ 30/08/2013 23:40:39
จำนวนผู้ชม 872
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ