SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รับพนักงาน 3 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 11 กันยายน 2556)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รับพนักงาน 3 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 11 กันยายน 2556) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รับพนักงาน 3 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 11 กันยายน 2556), ข้อมูลเกี่ยวกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รับพนักงาน 3 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 11 กันยายน 2556) ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กาลังเปิดรับสมัครและขยายเวลาเปิดรับสมัคร
 บุคคลเพื่อเข้าทางาน จานวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ดังนี้

 1.พนักงานบริหารการศึกษา (รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตร) จานวน 1 อัตรา
 ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
 -การประสานงานการจัดทาหลักสูตร
 -การดูแลและพัฒนาระบบด้านหลักสูตรและรายวิชาต่างๆ
 -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ไม่จากัดสาขา
 -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (คะแนน TOEIC ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป)
 -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Word, Excel, Power point, SPSS และ Internet ได้ดี)
 -หากมีประสบการณ์ ด้านการบริหารหรือพัฒนาหลักสูตรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 2. พนักงานบริหารงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
 (ปฏิบัติงานที่ ศูนย์บัณฑิตศึกษา อาคารสาทรซิตี้ ถ.สาทร กรุงเทพฯ)
 ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
 -งานด้านธุรการ / งานด้านการลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาโท
 -งานติดต่อประสานงาน และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
 -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ Internet ได้ดี
 -มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 300 คะแนนขึ้นไป)
 -มีใจรักในการบริการ สามารถทางานเป็นกะ และล่วงเวลาได้

 3. ผู้จัดการอาคารกิติมาศ จานวน 1 อัตรา
 ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
 -การกากับดูแลงานเกี่ยวกับอาคารใหม่ เรียนรู้ระบบต่างๆตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง
 -การวางแผน และพัฒนางาน เพื่อการใช้พื้นที่ และการบารุงซ่อมแซมต่างๆ
 -ประสานงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน สรุปรายงาน และเสนอแนะ การดาเนินงานที่เกี่ยวกับ
 การบริหารงานอาคาร
 คุณสมบัติ
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ากว่า 30 ปี
 -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ Internet ได้ดี
 -มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 300 คะแนนขึ้นไป)

 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง, ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติและรูปถ่าย
 ทาง e-mail ที่ hrmuic@live.com หรือ ส่งทางไปรษณีย์มาที่
 งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
 จังหวัดนครปฐม 73170
 Website: www.muic.mahidol.ac.th โทร. 0-2441-5090 ต่อ 1612, 1209, 1512
 หมดเขตรับสมัครวันพุธที่ 11 กันยายน 2556
ลงวันที่ 30/08/2013 23:38:25
จำนวนผู้ชม 1049
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ