SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (บัดนี้ - 16 สิงหาคม 2556)

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (บัดนี้ - 16 สิงหาคม 2556) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (บัดนี้ - 16 สิงหาคม 2556), ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (บัดนี้ - 16 สิงหาคม 2556)ประกาศ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 ด้วยสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบ
 • วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ วิทยาศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือ ใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
 download ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 7. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
 8. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43 1 ฉบับ
 9. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบในข้อ 2 หรือ 4 ให้ส่งสำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ
 เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารหลักฐานในการสมัครต่างๆจะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร

 4. วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเอง จะต้องถึงสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2556
 ( โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า "เอกสารสมัครงาน" )

 ส่งที่
 คุณกมลเนตร วัฒนกูล
 สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

 5. กำหนดการรับสมัคร
 • ประกาศรายนามผู้ได้รับการเข้าสอบพื้นฐาน ทาง www.cri.or.th วันที่ 19 สิงหาคม 2556
 • กำหนดการสอบพื้นฐาน/สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2556
 • ประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือก ทาง www.cri.or.th

 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
 คุณบุตรี เผือดผ่อง โทร. 02-553-8555 ต่อ 8204
 คุณกมลเนตร วัฒนกูล โทร 0-2553-8555 ต่อ 8207
ลงวันที่ 14/08/2013 22:15:19
จำนวนผู้ชม 1203
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ