SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา รับเจ้าพนักงานธุรการ (28 สิงหาคม 2556 - 20 กันยายน 2556)

เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา รับเจ้าพนักงานธุรการ (28 สิงหาคม 2556 - 20 กันยายน 2556) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา รับเจ้าพนักงานธุรการ (28 สิงหาคม 2556 - 20 กันยายน 2556), ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา รับเจ้าพนักงานธุรการ (28 สิงหาคม 2556 - 20 กันยายน 2556)ประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล
 ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ประจาปี พ.ศ.2556
 …………………………………………

 ด้วย เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะดาเนินการ
 สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด เทศบาลตาบลสามง่ามพัฒนา ประจาปี 2556
 อาศัยอานาจตามความใน ข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 7/๒๕๕6 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕๕6 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน เทศบาลตาบล สามง่ามพัฒนา จึงประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จานวน 1 ตาแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้

 ตาแหน่งและจานวนอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง

 1. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ จานวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่
 ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 3 อัตรา

 ๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง (ตามที่ระบุไว้ใน ภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้)

 ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ
 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
 ๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตาม ข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
 ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 (๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
 (๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด ดังนี้
 (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 (ข) วัณโรคในระยะอันตราย
 (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
 (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น
 (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทา
 ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐาน
 ทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
 (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
 (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 ผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลได้ในกรณี ดังนี้
 (1) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (7) (9) (10) หรือ (14) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2545
 (2) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (11) (12) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2545 ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
 (3) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (13) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2545 ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะการกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
 การพิจารณายกเว้นการขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าวคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล อาจพิจารณาถึงความจาเป็นและเป็นประโยชน์ ของราชการที่จะได้รับโดยมติของคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ในการประชุมปรึกษายกเว้นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว จะพิจารณาลงมติซึ่งต้องได้คะแนนเสียงสี่ในห้าของจานวนกรรมการในที่ประชุม และการลมติให้กระทาโดยลับ
 (๑๕) สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานเทศบาลได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0904/ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 หนังสือสานักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท 0311/ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2521 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521
 ๓.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้

 ๔. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
 ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งจะได้รับเงินเดือนดังนี้
 ๔.๑ ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒
 ๔.๑.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก
 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๖,๘๐๐ บาท หรือตามที่ ก.ท.กาหนด
 ๔.๑.๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก
 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๗,๔๖๐ บาท หรือตามที่ ก.ท. กาหนด

 ๕. การรับสมัครสอบ
 ๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
 ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สานักงาน
 เทศบาลตาบลสามง่ามพัฒนา อาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ หรือ ขอทราบรายละเอียดได้ที่ สานักงานเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 056 - 489649
 ๕.๒ ค่าธรรมเนียมสอบ
 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ตาแหน่งละ ๑๐๐ บาท
 ๕.๓ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัครสอบ
 (๑) หนังสือรับรองจากโรงเรียน/สภามหาวิทยาลัย/วิทยาลัย หรือสาเนา ใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร ฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
 (๒) สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย จานวน ๑ ฉบับ
 (๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๓ X ๔ ซม. ถ่ายครั้งเดียวกัน
 มาแล้ว ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
 (๔) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
 (๕) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
 (๖) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันที่
 สมัครฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
 (๗) หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นข้าราชการ, พนักงาน ส่วนท้องถิ่น)
 (๘) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
 (๙) สาเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น
 สาหรับการรับสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครต้องรับรองว่า ตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครสอบฯ และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ในการรับสมัครสอบแข่งขันแล้วให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้
 ทั้งนี้ ในสาเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า สาเนาถูกต้องและ ลงชื่อ วันที่ กากับไว้ที่มุมบนด้านขวาทุกหน้าของเอกสาร

 ๖. เงื่อนไขการรับสมัคร
 ๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของ ผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร) ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาหลักสูตร ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
 ๖.2 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรง
 ตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร อันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

 ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
 เทศบาลตาบลสามง่ามพัฒนา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ ๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ สานักงานเทศบาลตาบลสามง่ามพัฒนา

 ๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ
 ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตร โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
 และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) ก่อน เมื่อสอบผ่านทั้งสองภาคแล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ต่อไป รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบ (ภาคผนวก ข) แนบท้ายประกาศนี้

 ๙. หลักเกณฑ์การตัดสิน
 ผู้สอบแข่งขันได้ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐

 ๑๐. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 10.1 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้จัดเรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลาดับในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ
 ๑๐.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง และได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชี ที่กาหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อเทศบาลตาบลสามง่ามพัฒนาแต่งตั้งไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี

 ๑๑. เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง
 ผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ตามอัตราว่าง โดยผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เทศบาลตาบลสามง่ามพัฒนา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่บรรจุแต่งตั้ง โดยห้ามโอน (ย้าย) ไปสังกัดหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น ทุกกรณี ยกเว้นลาออกจากราชการ

 12. การอนุญาตให้ใช้บัญชี
 ผู้สอบแข่งขันได้ให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะเทศบาลตาบลสามง่ามพัฒนาเท่านั้น ไม่อาจอนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้ เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจานวนอัตราที่ว่างแล้ว หากภายหลัง มีตาแหน่งว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ลาดับถัดไปให้ดารงตาแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้ง เรียงตามลาดับที่ที่สอบแข่งขันได้
 ทั้งนี้ เทศบาลตาบลสามง่ามพัฒนา จะดาเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านเป็นผู้สอบแข่งขันได้ หรือมีพฤติการณ์ ในทานองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และให้แจ้งเทศบาลตาบลสามง่ามพัฒนาทราบ เพื่อจักได้ดาเนินการทางวินัย หรือคดีอาญา แล้วแต่กรณีต่อไป

 

 ภาคผนวก ก.
 เอกสารแนบท้ายประกาศฯ
 รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่งที่รับสมัครสอบ
 ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล เทศบาลตาบลสามง่ามพัฒนา
 ***********************************
 ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การกากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคาสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การเก็บรักษา จัดทาทะเบียนยานพาหนะ การโอนกรรมสิทธิ์ ติดตามให้มีการซ่อมบารุงรักษา ซ่อมแซมตามกาหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิคกาหนดไว้จาหน่ายยานพาหนะที่ชารุดเสื่อมสภาพและการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารสาคัญของทางราชการ เช่น ทะเบียนประวัติข้าราชการ ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.ท.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ หรือ
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.ท.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 1. มีความรู้ ความชานาญการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยา
 6. มีความสามารถในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ใน
 ความรับผิดชอบ
 ………………………………………….

 ภาคผนวก ข.
 เอกสารแนบท้ายประกาศฯ
 รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
 ตามประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล เทศบาลตาบลสามง่ามพัฒนา
 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
 ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยข้อสอบปรนัย
 ๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน )
 ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น
 ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคา ข้อความ หรือรูปภาพ การคิดวิเคราะห์ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจาลองต่างๆ
 ๑. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน )
 ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคาหรือกลุ่มคาประโยคหรือข้อความสั้นๆ การอ่านและการทาความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กาหนดให้แล้วตอบคาถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมถึงการสรุปความและตีความด้วย ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คาหรือกลุ่มคา การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงความ
 ๒. วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
 ทดสอบความรู้ในเรื่องต่อไปนี้
 (๑) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอานาจหน้าที่ของเทศบาล
 (๒) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 (๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 (๔) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
 (๕) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 (๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
 (๗) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด
 ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
 ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ
 ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ โดยวิธีดังนี้
 ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
 การทางาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์โดยยึดหลักสมรรถนะ เพื่อพิจารณา
 ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม จิตสานึก
 ต่อองค์กร ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
 สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 ………………………………………………..
ลงวันที่ 14/08/2013 22:06:47
จำนวนผู้ชม 1444
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ