SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายาช่างโยธาปฏิบัติงาน ( 20 สิงหาคม - 16 กันยายน 2556 )

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายาช่างโยธาปฏิบัติงาน ( 20 สิงหาคม - 16 กันยายน 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายาช่างโยธาปฏิบัติงาน ( 20 สิงหาคม - 16 กันยายน 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายาช่างโยธาปฏิบัติงาน ( 20 สิงหาคม - 16 กันยายน 2556 ) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
 ชื่อตำแหน่ง : นายาช่างโยธาปฏิบัติงาน
 อัตราเงินเดือน : 10,200 ตามเอกสาร 11,220 บาท
 ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวส.

 รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ.
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 1. ด้านการปฏิบัติการ
 (1) สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
 (2) ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ
 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 (3) ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 (4) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
 (5) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
 2. ด้านการบริการ
 (1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบ
 แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
 (2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านโยธา
 ตามเอกสาร การเขียนแบบและประมาณราคาก่อสร้าง
 ตามเอกสาร การบริหารงานก่อสร้าง
 ตามเอกสาร การตรวจและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ถนน และงานสาธารณูปโภค
 ตามเอกสาร กฎหมายสัญญาก่อสร้าง
 ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ
 ตามเอกสาร ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องหมายและมาตรฐานในการทำแผนที่

 ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร


 เงื่อนไข : ไม่รับโอน
 เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 14/08/2013 21:46:27
จำนวนผู้ชม 885
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ