SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ( 20 สิงหาคม - 16 กันยายน 2556 )

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ( 20 สิงหาคม - 16 กันยายน 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ( 20 สิงหาคม - 16 กันยายน 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ( 20 สิงหาคม - 16 กันยายน 2556 )กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
 ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
 อัตราเงินเดือน : 10,200 ตามเอกสาร 11,220 บาท
 ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวส.

 รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ.
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างเขียนแบบ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 1. ด้านการปฏิบัติการ
 (1) สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่างๆ
 (2) ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำมาใช้ในงานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์
 (3) ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ เพื่อใช้ในการเปิดสอบราคา และนำไปสู่การก่อสร้างตามวัตถุประสงค์
 2. ด้านการบริการ
 (1) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่
 ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
 (2) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการและให้ความช่วยเหลือในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอาคาร ออกแบบภูมิทัศน์ ออกแบบผังอาคารและองค์ประกอบของผัง
 ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto CAD
 ตามเอกสาร ความรู้ในการสำรวจพื้นที่ด้วยกล้องวัดมุมและกล้องระดับ
 ตามเอกสาร ความรู้ในการถอดแบบหรือการประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

 ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร


 เงื่อนไข : ไม่รับโอน
 เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 14/08/2013 21:46:01
จำนวนผู้ชม 845
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ