ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ( 20 สิงหาคม - 16 กันยายน 2556 )

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ( 20 สิงหาคม - 16 กันยายน 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ( 20 สิงหาคม - 16 กันยายน 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ( 20 สิงหาคม - 16 กันยายน 2556 ) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
 ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
 อัตราเงินเดือน : 13,300 ตามเอกสาร 14,630 บาท
 ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
 1. ด้านการปฏิบัติการ
 (1) วางโครงการ ออกแบบ คำนวณ ควบคุมการสร้างหรือการผลิต อำนวยการใช้ กำหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ หรือซ่อมบำรุง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 (2) ศึกษา วิจัย พัฒนาและปรับปรุงงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี
 (3) รวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูลด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี
 (4) จัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
 2. ด้านการวางแผน
 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 3. ด้านการประสานงาน
 (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ด้านการบริการ
 (1) ให้คำแนะนำ ชี้แจง และตอบปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกลในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
 (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับการวางโครงการ ออกแบบ คำนวณ ควบคุม การสร้าง หรือการผลิต การกำหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ หรือซ่อมบำรุงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล
 ตามเอกสาร ความรู้ทางด้านการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ทางด้านงานวิศวกรรมเครื่องกล เกี่ยวกับเครื่องทุ่นแรง เครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรกลประเภทต่างๆ
 ตามเอกสาร ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับเครื่องทุ่นแรง เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลประเภทต่างๆ รวมถึงการพัฒนา ปรับปรุง และสรุปข้อมูลทางด้านงานวิศวกรรมเครื่องกล

 ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร


 เงื่อนไข : ไม่รับโอน
 เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 14/08/2013 21:45:24
จำนวนผู้ชม 734
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54638 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน