ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ดุสิตโพลชี้ประชาชนหวัง “เฉลิม” คุ้มครองสวัสดิการแรงงาน 51.78%

ดุสิตโพลชี้ประชาชนหวัง “เฉลิม” คุ้มครองสวัสดิการแรงงาน 51.78% | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ดุสิตโพลชี้ประชาชนหวัง “เฉลิม” คุ้มครองสวัสดิการแรงงาน 51.78% , ข้อมูลเกี่ยวกับ ดุสิตโพลชี้ประชาชนหวัง “เฉลิม” คุ้มครองสวัสดิการแรงงาน 51.78%

(5 ก.ค.) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,334 คน ถึง ครม.ยิ่งลักษณ์ 1/5 กับสิ่งที่ประชาชนอยากฝากให้รัฐมนตรีใหม่ทำ โดยถามว่าสิ่งที่ประชาชนอยากฝาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 47.52% ติดตาม ดูแลการแก้ปัญหาไฟใต้อย่างใกล้ชิด 27.69% ดูแลความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และ 24.79% สร้างขวัญกำลังใจให้กับเหล่าทหาร และกวดขันเรื่องระเบียบวินัยของกองทัพ
      
เมื่อถามว่า สิ่งที่ประชาชนอยากฝากนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 49.62% แก้ปัญหาของแพง ควบคุมราคาสินค้า พัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 28.03% เร่งแก้ปัญหา ติดตามและตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าว และ 22.35% ช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ดูแลเรื่องผลผลิตทางการเกษตร
      
เมื่อถามว่า สิ่งที่ประชาชนอยากฝากนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 46.74% พัฒนาการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 30.66% ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และ 22.60% พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ดูแลเรื่องสวัสดิการ ขวัญและกำลังใจ
      
เมื่อถามว่า สิ่งที่ประชาชนอยากฝากนางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 40.58% พัฒนาสังคม ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในทุกพื้นที่ 30.43% คุ้มครองดูแลเด็ก สตรีและคนชราให้ได้รับความเป็นธรรม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และ 28.99% มีมาตรการ-บทลงโทษที่เด็ดขาดสำหรับผู้กระทำความผิดในสังคม
      
เมื่อถามว่า สิ่งที่ประชาชนอยากฝาก ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 52.36% คุ้มครองดูแลเรื่องสิทธิสวัสดิการ ค่าจ้าง เงินเดือนให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน 26.88% แก้ปัญหาการตกงาน ว่างงานของคนไทย ดูแลแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย และ 20.76% พัฒนาฝีมือแรงงานไทย ให้การสนับสนุนส่งเสริมและหาตลาดรองรับ
      
เมื่อถามว่า สิ่งที่ประชาชนอยากฝากนายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 51.78% ดูแลเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้คนไทยมีจิตสำนึกและรักธรรมชาติ 32.49% เร่งปราบปรามผู้ที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า บุกรุกที่ดิน ป่าสงวน /มีบทลงโทษที่เด็ดขาด และ 15.73% บริหารจัดการโครงการต่างๆให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโครงการจัดการน้ำ
      
เมื่อถามว่า สิ่งที่ประชาชนอยากฝากนายชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 39.04% ดูแลประชาชนให้อยู่ภายใต้กฎหมาย ได้รับความเป็นธรรม มีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกัน 33.15% แก้ไขกฎหมายบางตัวที่ยังมีช่องโหว่หรือมีปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพสังคม ปัจจุบัน และ 27.81% บุคลากรในกระทรวงจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม ไม่ถูกแทรกแซงทางการเมือง
      
และเมื่อถามว่า สิ่งที่ประชาชนอยากฝากนายพีรพันธ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 68.26% พัฒนานวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 17.96% สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ แข่งขันได้ และ 13.78% ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของกระทรวงฯ ให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจในการทำงานมากขึ้น

(ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 5-6-2556)ลงวันที่ 13/07/2013 09:50:40
จำนวนผู้ชม 1797
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 30 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54586 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128465 คน