ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงเรียนสาธิตมศว (ฝ่ายมัธยม) รับพนักงานบริการอัดสำเนา (15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2556)

โรงเรียนสาธิตมศว (ฝ่ายมัธยม) รับพนักงานบริการอัดสำเนา (15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2556) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงเรียนสาธิตมศว (ฝ่ายมัธยม) รับพนักงานบริการอัดสำเนา (15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2556), ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนสาธิตมศว (ฝ่ายมัธยม) รับพนักงานบริการอัดสำเนา (15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2556)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการอัดสำเนา (2) 7 - 2643 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)


 ตำแหน่งพนักงานบริการอัดสำเนา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2643
 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

 

 อัตราเงินเดือน 7,310 – 10,340 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , มัธยมศึกษาปีที่ 6 , หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานตามตำแหน่ง สามารถอุทิศตนให้กับการทำงานของโรงเรียนได้ มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนให้กับราชการโดยรวม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 ปฏิบัติงานห้องถ่ายเอกสารของโรงเรียน
 1. งานถ่ายเอกสาร เอกสารการสอนและเอกสารอื่นๆ
 2. งานโรเนียว เอกสารการสอน , จัดทำรูปเล่มเอกสารการสอน , ข้อสอบจุดประสงค์ / กลางภาค / ปลายภาค เตรียมความพร้อมเข้า ม.1 / Pre – test ป.4 – ป.6 / คิดวิเคราะห์อ่านและเขียน ม.1 – ม.6
 3. งานจัดเรียงเอกสารเพื่อทำเป็นรูปเล่ม
 4. จัดเตรียมเบิกวัสดุการผลิตทุกชนิด (หมึกพิมพ์ , มาสเตอร์ , กระดาษ)
 5. ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ก่อนดำเนินการปฏิบัติงานผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์
 6. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย หรือคำสั่ง นอกเหนือจากภาระงานหลัก

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น M อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถคุณลักษณะ.หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง.มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ ประกาศผล

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลังจากสิ้นสุดการรับสมัคร

 

 
ลงวันที่ 08/07/2013 14:56:14
จำนวนผู้ชม 1074
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54734 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน