SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ( 17 - 21 มิถุนายน 2556 )

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ( 17 - 21 มิถุนายน 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี บัญชีบัณฑิต ศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป (แขนงวิชาการบัญชี)
 ๒. มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 ๓. มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีระบบ GFMIS ของหน่วยงานราชการไม่น้อยกว่า ๕ ปี

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำระบบ GFMIS เช่น การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากคลัง จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการรับเงินและจ่ายเงิน และจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 ด้านความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำระบบ GFMIS เช่น การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากคลัง จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการรับเงินและจ่ายเงิน และจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เป็นต้น
 วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

 ตามเอกสาร ทักษะ
 ๑ ประวัติและประสบการณ์ ๒ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ๓ ความรู้ ๔ เจตคติต่อวิชาชีพ
 วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 17/06/2013 10:14:28
จำนวนผู้ชม 994
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ