ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานภาคสนาม

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานภาคสนาม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานภาคสนาม, ข้อมูลเกี่ยวกับ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานภาคสนามด้วย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการปรับภารกิจการจัดการปัญหาเอดส์ โดยบูรณาการการจัดบริการเชิงรุกและเครือข่ายการทำงานให้เข้าสู่กระบวนการกระจายอำนาจในจังหวัดให้ครอบคลุมถ้วนทั่วกลุ่มเป้าหมายและส่งผลอย่างยั่งยืน เพื่อปฏิบัติงานใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานภาคสนาม (Outreach Coordinator) ประจำศูนย์ดร็อปอิน จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่โครงการ รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ
 และรายงานผลการปฏิบัติงาน

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
 2. ติดต่อประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมโครงการ
 3. เตรียมการ อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมายในการรับบริการ ณ ศูนย์ดร็อปอิน
 (Drop-in centre) ทั้ง เรื่องการให้ความรู้ การให้การปรึกษา การแจกถุงยางอนามัย การให้การปรึกษา (VCCT) และการส่งต่อไปรับบริการด้านการแพทย์
 4. จัดทำแผนงานกิจกรรมในพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Educators)
 และอาสาสมัครภาคสนาม (Outreach Volunteer)
 5. กำกับ ดูแลติดตามการทำงานของ Peer Educators และ Outreach Volunteers
 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ
 6. รวบรวม ติดตามรายงานของ Peer Educators และ Outreach volunteers พร้อมทั้งนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคเสนอผู้บังคับบัญชา
 7. ตรวจสอบการใช้จ่ายของ Peer Educators และ FSW Volunteers ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 8. เป็นวิทยากร/ผู้ปฏิบัติงานในการฝึกอบรม สัมมนากลุ่มเป้าหมายและดำเนินกิจกรรมในพื้นที่
 ตามที่ได้รับมอบหมาย
 9. ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของประชากรกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในการพัฒนากิจกรรมโครงการ
 และพัฒนางานวิชาการในโครงการที่รับผิดชอบ
 10. ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานอื่นดำเนินการประเมินผลโครงการ
 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป
 3. มีความรู้ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 4. เพศชายจะต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี


 ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตร
 ประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัว-
 แห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 136 (คุณยงยุทธ) หรือต่อ 151 (คุณลัดดา) โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : info@ppat.or.th , ppat.bkk@gmail.com , bigppat_ssf@hotmail.com และสามารถดาวน์โหลด
 ใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 02/05/2013 10:36:22
จำนวนผู้ชม 1139
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 07 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54433 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน