SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบต.จุมพล รับพนักงาน 5 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 30 เมษายน 2556)

อบต.จุมพล รับพนักงาน 5 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 30 เมษายน 2556) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบต.จุมพล รับพนักงาน 5 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 30 เมษายน 2556), ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.จุมพล รับพนักงาน 5 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 30 เมษายน 2556)องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล
 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพลอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

 ตำแหน่งและจำนวนอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง
 1.1 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
 1.2 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้
 ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

 การรับสมัครสอบ
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
 ให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 30 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ
 ขอทราบรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล หมายเลขโทรศัพท์ 042-471-307 , 080-742-7195 (ในวัน-เวลาราชการ)
 หรือทางเว็บไซต์ http://tambon-jumpon.org/

 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
 ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตร สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถ
 เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) โดยมีผลคะแนนสอบร้อยละ 60 ขึ้นไป เมื่อสอบผ่านทั้งสองภาคแล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค
 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

 รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
 ทุกตำแหน่งทั้งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 และ ระดับ 3 ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยข้อสอบปรนัย ดังต่อไปนี้
 1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
 ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการสรุปความหรือจับประเด็นใน
 ข้อความหรือเรื่องราว หรือวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลง
 ที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น
 ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของค า ข้อความ หรือรูปภาพ การคิดวิเคราะห์ การหาข้อยุติ
 หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ

 2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
 ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการสรุปความและหรือตีความจากข้อความ
 สั้น ๆ หรือบทความและพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้น ๆ การอ่านและการทำ
 ความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ
 ทั้งนี้ รวมถึงการสรุปความและตีความด้วย
 ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงความ

 3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

 ข.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
 ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน เป็นวิชาเดียว

 เงื่อนไข
 องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล เป็นหน่วยดำเนินการสอบแข่งขันให้บรรจุและแต่งตั้งได้เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพลเท่านั้น ไม่อาจอนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้ เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจำนวนอัตราที่ว่างแล้ว หากภายหลังมีตำแหน่งว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรงตำแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ที่สอบแข่งขันได้
ลงวันที่ 02/05/2013 10:23:27
จำนวนผู้ชม 1119
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51683 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127926 คน