ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 รับครูผู้ช่วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 รับครูผู้ช่วย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 รับครูผู้ช่วย, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 รับครูผู้ช่วยประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
 และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒

 ด้วย ก.ค.ศ. ได้กาหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๖ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘
 เมษายน ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
 ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามมาตรฐานตาแหน่งที่ ก.ค.ศ.กาหนด รับเงินเดือนในอันดับ ครูผู้ช่วย ขั้น ๑๑,๙๒๐ บาท สาหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) หรือรับเงินเดือนในอันดับ ครูผู้ช่วย ขั้น ๑๒,๕๓๐ บาท สาหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) หรือวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ดังรายละเอียดตาแหน่งและคุณวุฒิที่จะสอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้

 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 ๒.๑ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
 ๒.๒ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 ๒.๓ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
 เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้ช่วย
 ๒.๔ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
 ๒.๕ ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

 ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ณ หอประชุมโรงเรียน สุไหงโก-ลก อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

 ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
 ๔.๑ ปริญาบัตร หรือประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าจบการศึกษา
 ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจ ไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย (วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖)
 ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
 ผู้สมัครรายใดไม่สามารถนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิไปสมัครสอบได้ เนื่องจากจบการศึกษา ในปีนั้นและสถานศึกษาออกให้ไม่ทันกาหนด การรับสมัครให้ใช้ใบรับรองคุณวุฒิชั่วคราวได้ ซึ่งจะต้องระบุ ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตร และสาขาวิชาเอกไว้ให้ชัดเจน และระบุว่า “สาเร็จการศึกษาแล้ว อยู่ระหว่างรอสภาฯ อนุมัติ” ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการสมัครสอบได้ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ ภายในวันเปิด รับสมัครวันสุดท้าย
 ๔.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่ระบุสาขาวิชาที่จะสมัคร
 ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้สมัครที่นาระเบียนแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ให้แนบระเบียนแสดงผลการเรียนเป็นภาษาไทยด้วย
 ๔.๓ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ฉบับจริงพร้อมสาเนา
 จานวน ๑ ฉบับ
 ๔.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดาขนาด ๑ × ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว
 ไม่เกิน ๖ เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน ๓ รูป
 ๔.๕ บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
 ๔.๖ สาเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
 ๔.๗ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบสาคัญสมรส (ถ้ามี)
 ฉบับจริงพร้อมสาเนา
 ๔.๘ ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างที่มีสัญญา
 ผูกพันกับสังกัดเดิม ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ให้สมัครสอบและยินยอมให้ย้ายหรือโอน โดยไม่มีเงื่อนไข เมื่อสอบแข่งขันได้ในตาแหน่งครูผู้ช่วยที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
 ๔.๙ ผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่ตรงกับประกาศรับสมัครสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ จะอนุโลมรับสมัครไว้ก่อน แต่จะบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู เมื่อ ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วเท่านั้น

 ๕. การยื่นใบสมัครสอบ
 ๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
 ให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยตัวบรรจง
 ๕.๒ ผู้สมัครมีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้เพียงแห่งเดียว หากปรากฏว่าผู้สมัครสอบแข่งขัน
 สมัครเกินกว่าหนึ่งแห่ง จะตัดสิทธิการสอบแข่งขันทั้งหมด
 ๕.๓ ผู้สมัครสอบต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมาย
 ลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และสถานที่
 ให้แจ้งให้ทราบด้วย
 ๕.๔ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันสมัครสอบแข่งขัน

 ๖. ค่าธรรมเนียม
 ๖.๑ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบตามตาแหน่งที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ตามอัตราที่ ก.ค.ศ. กาหนดคนละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
 ๖.๒ เมื่อได้ประกาศรายชื่อให้มีสิทธิสอบแข่งขันแล้ว จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสอบให้
 ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการดาเนินการสอบแข่งขัน โดยจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือให้มีสิทธิ เข้าสอบแข่งขันครั้งใหม่ โดยมิต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบแข่งขัน

 ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน
 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันและไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ภายในวันที่ ๑๗
 พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ และทางเว็บไซด์ www.narathiwat2.go.th

 ๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตาแหน่งและอันดับต่าง ๆ ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แนบท้ายประกาศนี้

 ๙. วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ในการสอบภาค ก. ภาค ข. และภาค ค.
 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ จะสอบแข่งขัน ดังนี้
 ภาค ก. วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
 - ความรอบรู้
 - ความสามารถทั่วไป
 - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
 ภาค ข. วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
 - ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
 - ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
 ภาค ค. วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
 - ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (สัมภาษณ์)
 รายละเอียดตารางสอบ แนบท้ายประกาศนี้

 ๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ
 กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน ภาค ข. มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากได้คะแนน ภาค ข. เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน ภาค ก. มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนภาค ก. เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า

 ๑๑. การตรวจสอบกระดาษคาตอบและประมวลผล
 ๑๑.๑ การทาข้อสอบในกระดาษคาตอบ ควรใช้ดินสอ ๒ B ขึ้นไป
 ๑๑.๒ จะตรวจกระดาษคาตอบและประมวลผลการสอบด้วยเครื่องจักร
 ๑๑.๓ กระดาษคาตอบที่เครื่องจักรไม่ตรวจ อันเนื่องมาจากกระดาษคาตอบ กรรมการ
 และหรือเครื่องจักร ซึ่งไม่ใช่ความผิดพลาดของผู้เข้าสอบ เช่น กระดาษคาตอบ บวม ยับ ฉีกขาด ความผิดพลาดของกรรมการ และความบกพร่องของเครื่องจักร เป็นต้น ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการตรวจคาตอบและประมวลผลการสอบแข่งขัน ดาเนินการพิจารณาแก้ไขให้ตรวจได้ ซึ่งอาจจะตรวจด้วยเครื่องจักรหรือตรวจด้วย
 คณะกรรมการก็ได้ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องแก้ไขในกระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบเพื่อจะให้เครื่องตรวจได้ ให้ทาสาเนากระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบให้เครื่องจักรตรวจ ห้ามแก้ไขกระดาษคาตอบของผู้สอบโดยเด็ดขาด
 ๑๑.๔ กรณีที่กระดาษคาตอบไม่สามารถตรวจได้อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้เข้าสอบ
 เช่น ผู้เข้าสอบลงรหัสผิดพลาด ลงรหัสซ้ากัน หรือลงรหัสด้วยปากกา จะไม่มีการแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น

 ๑๒. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ และทางเว็บไซด์ www.narathiwat2.go.th โดยประกาศเรียงตามลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย โดยแยกตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นต้นไป เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

 ๑๓. การบรรจุและแต่งตั้ง
 ๑๓.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ จะเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้
 ตามประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันตามลาดับที่
 ๑๓.๒ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกบรรจุในสถานศึกษาที่มีตาแหน่งว่าง
 ๑๓.๓ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิพร้อมสาเนาคู่ฉบับ หลักฐานแสดงคุณวุฒิ
 ดังกล่าวนี้ จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย
 ๑๓.๔ เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ประกาศสอบแข่งขัน
 หากผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 ๑๓.๕ สาหรับผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างที่
 ทาสัญญาผูกพันกับสังกัดเดิมที่ไม่มีหลักฐานการอนุญาตให้สอบจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะ
 ไม่ได้รับการพิจารณารับโอนและย้ายเพื่อแต่งตั้งเข้ารับราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น แต่จะบรรจุและแต่งตั้งเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปหากไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิการบรรจุ
 ๑๓.๖ การบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกจะยึดถือประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นหนังสือ
 เรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุครั้งแรกให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบแข่งขันที่ต้องรับทราบประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 สาหรับการบรรจุและแต่งตั้งในโอกาสต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ตามลาดับที่ที่จะได้รับการบรรจุเป็นรายบุคคล โดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ในเขตจ่ายไปรษณีย์ที่ผู้สมัครสอบแข่งขันได้ระบุไว้ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันประทับตราของการไปรษณีย์ลงทะเบียนต้นทางตามที่อยู่ที่ปรากฎในเอกสารการสมัคร
 ๑๓.๗ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใด ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดเวลาในหนังสือส่งตัว ถ้าพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุ
 ๑๓.๘ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ ได้รับเงินเดือนตามตาแหน่งและคุณวุฒิที่นามาสมัครสอบเท่านั้นหากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ยกเว้นข้าราชการทหารและตารวจ) ได้รับอัตราเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือน ตามตาแหน่งและคุณวุฒิที่สอบแข่งขันนั้นอยู่ให้ได้รับเงินเดือนอัตราเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่แต่ต้องไม่สูงกว่าขั้นสูงของอัตราเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้
 ๑๓.๙ ผู้สมัครสอบที่มีคุณวุฒิสูง แต่นาคุณวุฒิต่ามาสมัครสอบ เมื่อสอบแข่งขันได้ และ
 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้
 ๑๓.๑๐ การรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและ
 การแต่งตั้งข้าราชการโดยผลการสอบแข่งขัน ไม่ผูกพันค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนย้ายครอบครัว ค่าพาหนะและ ค่าเบี้ยเลี้ยง

 ๑๔. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 ๑๔.๑ ผู้สอบแข่งขันได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
 ๑๔๒ ผู้สอบแข่งขันได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง
 ๑๔.๓ ผู้สอบแข่งขันได้ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามกาหนด
 ๑๔.๔ ผู้สอบแข่งขันได้ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กาหนดได้

 ๑๕. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
 ๑๕.๑ ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 ๑๕.๒ ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องนาบัตรประจาตัวสอบไปในวันสอบ และต้องวางบัตรประจาตัวสอบไว้
 บนโต๊ะขณะที่ทาการสอบ หากผู้ใดไม่มีบัตรประจาตัวสอบกรรมการกากับห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบเว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดและออกบัตรแทนให้ แล้วจึงอนุญาตให้เข้าสอบได้
 ๑๕.๓ ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การปฏิบัติของ ผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘
 ๑๕.๔ ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังคาสั่งหรือคาแนะนาของกรรมการกากับห้องสอบเกี่ยวกับ การปฏิบัติการสอบโดยเคร่งครัด
 ๑๕.๕ หากผู้เข้าสอบแข่งขันมีความข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เห็นว่า ไม่เป็นธรรมแก่ตนให้รีบแจ้งต่อกรรมการกากับห้องสอบ หรือประธานสนามสอบในทันที เพื่อจะได้พิจารณาดาเนินการแก้ไขในทางที่เหมาะสม การแจ้งหรือการร้องเรียนภายหลังที่เกิดเหตุนานเกินควร อาจไม่ได้รับการพิจารณา
 ๑๕.๖ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
 ๑๕.๗ ห้ามผู้เข้าสอบแข่งขัน นาเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 รายละเอียดตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
 แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
 และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒

 ๑. บัญชีรายละเอียดตาแหน่ง
 ตาแหน่ง
 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
 อัตราเงินเดือน
 จานวนอัตราที่ประกาศ
 รับสมัคร
 หมายเหตุ
 อันดับ
 ขั้น
 (หลักสูตร ๔ ปี)
 ขั้น
 (หลักสูตร ๕ ปี)
 ครูผู้ช่วย
 ภาษาไทย
 ครูผู้ช่วย
 ๑๑,๙๒๐
 ๑๒,๕๓๐
 ๑
 คุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
 - ปริญญาตรีทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูสังกัด สพฐ. เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีความรู้พื้นฐานทาง
 วิชาชีพครูตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
 - หากปริญญาตรีอื่นที่มิใช่ปริญญาตรีทางการศึกษา ก.ค.ศ. ต้องรับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครู
 สังกัด สพฐ. เท่านั้น และจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
 ครูผู้ช่วย
 ภาษาอังกฤษ
 ครูผู้ช่วย
 ๑๑,๙๒๐
 ๑๒,๕๓๐
 ๑
 ครูผู้ช่วย
 คณิตศาสตร์
 ครูผู้ช่วย
 ๑๑,๙๒๐
 ๑๒,๕๓๐
 ๑
 ครูผู้ช่วย
 วิทยาศาสตร์
 ครูผู้ช่วย
 ๑๑,๙๒๐
 ๑๒,๕๓๐
 ๑
 ครูผู้ช่วย
 สังคมศึกษา
 ครูผู้ช่วย
 ๑๑,๙๒๐
 ๑๒,๕๓๐
 ๑
 ครูผู้ช่วย
 พลศึกษา
 ครูผู้ช่วย
 ๑๑,๙๒๐
 ๑๒,๕๓๐
 ๑
 ครูผู้ช่วย
 นาฏศิลป์
 ครูผู้ช่วย
 ๑๑,๙๒๐
 ๑๒,๕๓๐
 ๑
 ครูผู้ช่วย
 ดนตรีสากล
 ครูผู้ช่วย
 ๑๑,๙๒๐
 ๑๒,๕๓๐
 ๑
 ครูผู้ช่วย
 คอมพิวเตอร์
 ครูผู้ช่วย
 ๑๑,๙๒๐
 ๑๒,๕๓๐
 ๑
 ครูผู้ช่วย
 เกษตรกรรม
 ครูผู้ช่วย
 ๑๑,๙๒๐
 ๑๒,๕๓๐
 ๑
 ครูผู้ช่วย
 เทคโนโลยีทางการศึกษา
 ครูผู้ช่วย
 ๑๑,๙๒๐
 ๑๒,๕๓๐
 ๑
 ครูผู้ช่วย
 ประถมศึกษา
 ครูผู้ช่วย
 ๑๑,๙๒๐
 ๑๒,๕๓๐
 ๑
 ครูผู้ช่วย
 การศึกษาปฐมวัย
 ครูผู้ช่วย
 ๑๑,๙๒๐
 ๑๒,๕๓๐
 ๑
 รวม
 ๑๓
 หมายเหตุ ขั้น (หลักสูตร ๕ ปี) หมายถึง ปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี หรือปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และ
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูหรือเคยศึกษา หรือฝึกอบรม โดยเนื้อหาตาม
 เรื่องต่อไปนี้ จานวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในปี ๒๕๓๕ และ ๑๘ หน่วยกิต ตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ เป็นต้นไป ตามระบบทวิภาค คือ
 ๑.๑ การฝึกสอน หรือประสบการณ์สอน : ต้องฝึกสอนในสถานศึกษา ๑ ภาคเรียน
 ๑.๒ จิตวิทยาการศึกษา : จิตวิทยาการเรียนการสอน จิตวิทยาวัยรุ่น จิตวิทยาเด็ก
 สาหรับครู ฯลฯ
 ๑.๓ สื่อการสอน : โสตทัศนศึกษา การใช้สื่อ ฯลฯ
 ๑.๔ การประเมินผลการเรียน : การสร้างแบบทดสอบ การประเมินผล ฯลฯ
 ๑.๕ วิธีการสอน : วิธีสอนทั่วไป วิธีสอนวิชาเอกต่าง ๆ ฯลฯ
 ๑.๖ หลักการศึกษา : หลักสูตรการศึกษา ความเป็นครู ความรู้เบื้องต้นสาหรับครู
 ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน ฯลฯ
 ยกเว้นผู้สาเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๓๕ กาหนด ๑๕ หน่วยกิต เช่นเดียวกับ
 ผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๓๕
 คุณวุฒิปริญญาตรีที่ระบุตามข้อ ๑ จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค. ได้รับรองและกาหนดเป็น
 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเดิม หรือสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม เท่านั้น
 ๒. ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู หรือเคยศึกษา หรือฝึกอบรม ดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้อง
 ตรวจนับจานวนหน่วยกิต ตามข้อ ๒ คือ
 ๒.๑ ปริญญาตรีทางการศึกษา ๗ สาขา ดังต่อไปนี้
 ๒.๑.๑ การศึกษา
 ๒.๑.๒ ครุศาสตร์
 ๒.๑.๓ ศึกษาศาสตร์
 ๒.๑.๔ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ๒.๑.๕ วิทยาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์...) หรือ (ศึกษาศาสตร์การสอน...) หรือ (การสอน...)
 ๒.๑.๖ ศิลปศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์...) หรือ (ศึกษาศาสตร์การสอน...)
 ๒.๑.๗ คหกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ศึกษา เกษตรศาสตรบัณฑิต
 วิชาเอกเกษตรศึกษาและบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจศึกษา
 ๒.๒ ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่า เคยศึกษาหรือฝึกอบรม หรือสอบไล่ได้
 ทางการศึกษาโดยตรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 ๒.๒.๑ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
 ๒.๒.๒ ประกาศนียบัตรครูพิเศษการศึกษา (พ.กศ.)
 ๒.๒.๓ ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.)
 ๒.๒.๔ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.)
 ๒.๒.๕ ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.)
 ๒.๒.๖ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถมการช่าง (พ.ป.ช.)
 ๒.๒.๗ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
 ๒.๒.๘ อนุปริญญาวิชาการศึกษา (อ.กศ.)
 ๒.๒.๙ อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.)
 ๒.๒.๑๐ ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)
 ๒.๒.๑๑ ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมพิเศษ (พ.ม.)
 ๒.๒.๑๒ ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมการช่าง (ป.ม.ช.)
 ๒.๒.๑๓ ประกาศนียบัตรครูพิเศษมัธยมการช่าง (พ.ม.ช.)
 ๒.๒.๑๔ ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม (ป.ม.ก.)
 ๒.๒.๑๕ ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมคหกรรมศาสตร์ (ป.ม.ค.)
 ๒.๒.๑๖ ประกาศนียบัตรครูมัธยมอาชีวศึกษา (ป.ม.อ.)
 ๒.๒.๑๗ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประโยคครูมัธยม (ปวส.ปม.)
 ๒.๒.๑๘ ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมธุรกิจ (ป.ม.ธ.)
 ๒.๒.๑๙ ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมศิลปหัตถกรรม (ป.ม.ศ.)
 ๒.๒.๒๐ ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมวิชาชีพชั้นสูง (ปม.วส.)
 ๒.๒.๒๑ ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
 ๒.๒.๒๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.)
 ๒.๒.๒๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 หมายเหตุ ๑. ผู้สมัครสอบที่มีความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู ตามข้อ ๑ มาสมัคร ให้แนบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
 ๒. ผู้สมัครสอบที่มีความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู ตามข้อ ๒ มาสมัคร ให้แนบหลักฐาน ตามข้อ ๒.๒.๑ – ๒.๒.๒๒ อย่างใดอย่างหนึ่ง ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
 ๓. ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยอนุมัติของสภาฯ แล้ว หรือเป็น ผู้ศึกษาสาเร็จตามหลักสูตรแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภาฯ ต้องมีหนังสือรับรองมาประกอบการ
 สมัครด้วย
 การนับหน่วยกิต ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖
 ก.ค.ศ. มีมติกาหนดแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต กรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอก
 ที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ให้นับจานวนหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมด ดังนี้
 ๑. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และ หลักสูตร ๕ ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชา
 นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
 ๒. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒ ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ใน
 ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ได้ไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต
 รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
 ทั้งนี้ แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษา ตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ จะต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่าเกรด C
 ---------------------------------

 รายละเอียดคุณวุฒิ/กลุ่มวิชาเอก หรือทาง ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
 (แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖)
 ตาแหน่ง
 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
 จานวนตาแหน่ง
 หมายเหตุ
 ครูผู้ช่วย
 กลุ่มวิชาภาษาไทย ได้แก่
 ๑. ภาษาไทย
 ๒. การสอนภาษาไทย
 ๓. ภาษาและวัฒนธรรมไทย
 ๔. ภาษาและวรรณคดีไทย
 ๕. วรรณคดีไทย
 ๖. ไทยคดีศึกษา
 ๗. ไทยศึกษา
 ๘. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 ๙. ภาษาไทยและการสื่อสาร
 ๑
 - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกภาษาไทยเป็นเอกคู่ด้วย
 - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กาหนด
 ตาแหน่ง
 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
 จานวนตาแหน่ง
 หมายเหตุ
 ครูผู้ช่วย
 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่
 ๑. ภาษาอังกฤษ
 ๒. การสอนภาษาอังกฤษ
 ๓. วรรณคดีอังกฤษ
 ๔. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
 ๕. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 ๖. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
 ๗. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 ๘. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
 ๙. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
 ๑๐. อังกฤษธุรกิจ
 ๑๑. การสอนภาษาอังกฤษเป็น
 ภาษาต่างประเทศ
 ๑๒. การสอนวิชาภาษาปัจจุบัน
 ต่างประเทศ (อังกฤษ)
 ๑๓. วิธีสอนภาษาอังกฤษ
 ๑๔. ภาษาอังกฤษชั้นสูง
 ๑๕. สอนภาษาอังกฤษในฐานะ
 ภาษาต่างประเทศ
 ๑
 - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกภาษาอังกฤษเป็นเอกคู่ด้วย
 - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กาหนด

 ตาแหน่ง
 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
 จานวนตาแหน่ง
 หมายเหตุ
 ครูผู้ช่วย
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่
 ๑. คณิตศาสตร์
 ๒. คณิต – เคมี
 ๓. คณิต – ฟิสิกส์
 ๔. คณิตศาสตร์ประยุกต์
 ๕. การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
 ๖. สถิติ
 ๗. สถิติประยุกต์
 ๘. การสอนคณิตศาสตร์
 ๙. สถิติคณิตศาสตร์
 ๑๐. คณิตศาสตร์สถิติ
 ๑๑. คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
 ๑๒. คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
 ๑๓. คณิตศาสตร์ศึกษา
 ๑๔. การศึกษาคณิตศาสตร์
 ๑๕. สถิติศาสตร์
 ๑๖. คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
 ๑
 - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกคณิตศาสตร์เป็นเอกคู่ด้วย
 - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กาหนด

 ตาแหน่ง
 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
 จานวนตาแหน่ง
 หมายเหตุ
 ครูผู้ช่วย
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่
 ๑. วิทยาศาสตร์
 ๒. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 ๓. การสอนวิทยาศาสตร์
 ๔. วิทยาศาสตร์ศึกษา
 ๕. การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
 ๖. การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 ๗. วิทยาศาสตร์กายภาพ
 ๘. วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
 ๙. วิทยาศาสตร์ – เคมี
 ๑๐. วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา
 ๑๑. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 ๑๒. การมัธยม – การสอนวิทยาศาสตร์
 ๑๓. วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์
 ๑๔. การมัธยมศึกษา – การสอนวิทยาศาสตร์
 ๑๕. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 ๑๖. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 ๑๗. วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม
 ๑๘. เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมี
 ฟิสิกส์
 ๑๙. นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
 ๒๐. วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ
 ๒๑. การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
 ๒๒. การศึกษาวิทยาศาสตร์
 ๑
 - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกวิทยาศาสตร์เป็นเอกคู่ด้วย
 - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กาหนด

 ตาแหน่ง
 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
 จานวนตาแหน่ง
 หมายเหตุ
 ครูผู้ช่วย
 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ได้แก่
 ๑. สังคมศึกษา
 ๒. การสอนสังคมศึกษา
 ๓. การสอนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
 ๔. พัฒนาสังคม
 ๕. ประวัติศาสตร์
 ๖. ภูมิศาสตร์
 ๗. สังคมวิทยา
 ๘. พัฒนามนุษย์และสังคม
 ๙. อิสลามศึกษา
 ๑๐. ครุศาสตร์อิสลาม
 ๑๑. ปรัชญาและศาสนา
 ๑๒. การพัฒนาชุมชน
 ๑๓. พัฒนาชุมชน
 ๑๔. รัฐประศาสนศาสตร์
 ๑๕. รัฐศาสตร์
 ๑๖. นิติศาสตร์
 ๑
 - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกสังคมศึกษาเป็นเอกคู่ด้วย
 - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กาหนด

 ตาแหน่ง
 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
 จานวนตาแหน่ง
 หมายเหตุ
 ครูผู้ช่วย
 กลุ่มวิชาพลศึกษา ได้แก่
 ๑. พลศึกษา
 ๒. วิทยาศาสตร์การกีฬา
 ๓. การฝึกและการจัดการกีฬา
 ๔. วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและ การจัดการกีฬา)
 ๕. ศึกษาศาสตร์ – พลศึกษา
 ๖. พลานามัย
 ๑
 - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกพลศึกษาเป็นเอกคู่ด้วย
 - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กาหนด
 ตาแหน่ง
 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
 จานวนตาแหน่ง
 หมายเหตุ
 ครูผู้ช่วย
 กลุ่มวิชานาฏศิลป์ ได้แก่
 ๑. นาฏศิลป์
 ๒. นาฏศิลป์ไทย
 ๓. นาฏศิลป์สากล
 ๔. นาฏศิลป์และการละคร
 ๑
 - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกนาฏศิลป์เป็นเอกคู่ด้วย
 - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กาหนด
 ตาแหน่ง
 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
 จานวนตาแหน่ง
 หมายเหตุ
 ครูผู้ช่วย
 กลุ่มวิชาดนตรีสากล ได้แก่
 ๑. ดนตรี
 ๒. ดนตรีสากล
 ๓. ดนตรีศึกษา
 ๔. ดุริยะศิลป์
 ๕. ดุริยางค์สากล
 ๖. ดุริยางคศิลป์
 ๗. ดุริยางคศาสตร์
 ๘. ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
 ๑
 - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกดนตรีสากลเป็นเอกคู่ด้วย
 - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กาหนด

 ตาแหน่ง
 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
 จานวนตาแหน่ง
 หมายเหตุ
 ครูผู้ช่วย
 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ได้แก่
 ๑. คอมพิวเตอร์
 ๒. วิทยาการคอมพิวเตอร์
 ๓. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 ๔. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 ๕. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ๖. ศาสตร์คอมพิวเตอร์
 ๗. วิทยาการคอมพิวเตอร์- และ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๘. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 ๙. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 ๑๐. ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 ๑๑. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 ๑๒. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
 ๑๓. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 ๑๔. คอมพิวเตอร์ศึกษา
 ๑๕. ธุรกิจคอมพิวเตอร์
 ๑๖. ระบบสารสนเทศ
 ๑๗. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 ๑๘. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๑๙. คอมพิวเตอร์และสถิติ
 ๒๐. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ๒๑. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
 ๑
 - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกคอมพิวเตอร์เป็นเอกคู่ด้วย
 - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กาหนด

 ตาแหน่ง
 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
 จานวนตาแหน่ง
 หมายเหตุ
 ครูผู้ช่วย
 กลุ่มวิชาเกษตรกรรม ได้แก่
 ๑. การเกษตร
 ๒. เกษตรทั่วไป
 ๓. เกษตรศาสตร์
 ๔. เกษตรศึกษา
 ๕. ครุศาสตร์เกษตร
 ๖. ส่งเสริมการเกษตร
 ๗. เทคโนโลยีการเกษตร
 ๘. เกษตรกรรม
 ๑
 - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกเกษตรกรรมเป็นเอกคู่ด้วย
 - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กาหนด
 ตาแหน่ง
 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
 จานวนตาแหน่ง
 หมายเหตุ
 ครูผู้ช่วย
 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้แก่
 ๑. เทคโนโลยีทางการศึกษา
 ๒. เทคโนโลยีและนวตกรรมการศึกษา
 ๓. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 ๔. เทคโนโลยีและนวตกรรมทางการศึกษา
 ๕. โสตทัศนศึกษา
 ๑
 - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็น
 เอกคู่ด้วย
 - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กาหนด

 ตาแหน่ง
 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
 จานวนตาแหน่ง
 หมายเหตุ
 ครูผู้ช่วย
 กลุ่มวิชาการประถมศึกษา ได้แก่
 ๑. การประถมศึกษา
 ๒. ประถมศึกษา
 ๑
 - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกการประถมศึกษาเป็นเอกคู่ด้วย
 - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กาหนด
 ตาแหน่ง
 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
 จานวนตาแหน่ง
 หมายเหตุ
 ครูผู้ช่วย
 กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้แก่
 ๑. การศึกษาปฐมวัย
 ๒. ปฐมวัยศึกษา
 ๓. การปฐมวัยศึกษา
 ๔. การอนุบาล
 ๕. การอนุบาลศึกษา
 ๖. อนุบาลศึกษา
 ๑
 - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยเป็นเอกคู่ด้วย
 - สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กาหนด

 หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 (แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖)
 --------------------------
 ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
 ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ ความสามารถ
 ที่ต้องการของตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานตาแหน่ง
 ๑. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
 ๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 ๑.๒ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 ๑.๓ วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 ๑.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
 ๑.๔.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ๑.๔.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ๑.๔.๓ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ๑.๔.๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ๑.๔.๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
 ๑.๔.๖ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๑.๔.๗ กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
 ส่วนราชการนั้นกาหนด (ถ้ามี ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันด้วย)
 ๒. ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียน
 แบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
 ๒.๑ ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข
 สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
 ๒.๒ ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ
 การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคา การแต่งประโยคและคาศัพท์
 ๒.๓ ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล
 และอุปมาอุปไมย

 ๓. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม
 ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
 ๓.๑ วินัยและการรักษาวินัย
 ๓.๒ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
 ๓.๓ มาตรฐานวิชาชีพ
 ๓.๔ จรรยาบรรณวิชาชีพ
 ๓.๕ สมรรถนะวิชาชีพ
 ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
 ๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน) ให้ทดสอบ
 โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
 ๑.๑ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 ๑.๒ หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้
 ๑.๓ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 ๑.๔ การพัฒนาผู้เรียน
 ๑.๕ การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา
 ๑.๗ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
 ๑.๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา
 ๒. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบ
 ข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
 กรณีกาหนดให้มีทั้งการสอบข้อเขียนแบบปรนัยและภาคปฏิบัติ ให้ผู้ดาเนินการสอบแข่งขันกาหนดสัดส่วนคะแนนให้ชัดเจนพร้อมกับการประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
 ภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์
 สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
 ๑. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
 ๒. การประกอบคุณความดี
 ๓. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
 ๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ
 ๕. เจตคติและอุดมการณ์
ลงวันที่ 02/05/2013 10:21:25
จำนวนผู้ชม 944
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54238 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128434 คน