ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รับอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ (17 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2556)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รับอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ (17 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2556) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รับอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ (17 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2556), ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รับอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ (17 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2556)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4223 สังกัดสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์


 ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4223
 สังกัดสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
 (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

 อัตราเงินเดือน
 1 วุฒิปริญญาเอก 21,690 – 47,000 บาท
 2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 13,750 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 1,250 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. จบการศึกษาในระดับวุฒิปริญญาเอก หรือกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในกลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ (ด้านทัศนศิลป์ , ทฤษฎีศิลป์ , การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม) โดยมีหัวข้อวิทยานิพนธ์หรืองานค้นคว้าระหว่างการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์หรือใกล้เคียง
 2. มีประสบการณ์ด้านการสอน หรือการเป็นวิทยากรตามสถาบันการศึกษาต่างๆ
 3. หากมีผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
 4. เป็นผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์สร้างสรรค์สื่อศิลป์ Multi-Media และ Graphic design
 5. มีความสามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator , Macromedia Flash , Macromedia Dreamweaver , Avid , maya , After Effect , Form Z , Zbrush

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 ภาระงานผลิตบัณฑิต
 - สอนรายวิชา Cultural Arts Studies
 - สอนรายวิชา Contemporary Art and Multi - Cultural Studies
 - สอนรายวิชา Introduction to Aesthetics
 - สอนรายวิชา Anthropology
 - สอนรายวิชา Folklore
 - หรือสอนรายวิชาที่กำหนด
 - เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต จำนวน 1 ชั้นปี
 - เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปะนิพนธ์ของสาขาวิชา จำนวน 1 กลุ่ม

 ภาระงานวิจัยและสร้างสรรค์
 1. ภายในระยะเวลา 5 ปี ต้องมีผลงานวิจัยที่เสนอในที่ประชุมวิชาการหรือได้รับการเผยแพร่ในสื่อที่มีกระบวนการกลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง โดยเป็นผู้วิจัยหลักหรือ มีไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง หากเป็นผู้วิจัยร่วม
 2. ต้องผลิตเอกสารประกอบการสอน หรือบทความวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 เรื่อง
 3. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและการเรียนการสอนหรือการพัฒนาความสามารถในเรื่องเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม

 ภาระงานอื่นๆ
 1. ต้องร่วมรับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการของสาขาวิชาฯ และคณะ
 2. ต้องปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาฯ มอบหมาย เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนานิสิต และเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 3. ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิต และรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา.หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15087

 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
 คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
ลงวันที่ 17/04/2013 11:17:03
จำนวนผู้ชม 1258
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 03 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54331 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128446 คน