SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มศว องครักษ์ รับผู้ปฏิบัติงานบริหาร (17 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2556)

มศว องครักษ์ รับผู้ปฏิบัติงานบริหาร (17 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2556) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มศว องครักษ์ รับผู้ปฏิบัติงานบริหาร (17 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2556), ข้อมูลเกี่ยวกับ มศว องครักษ์ รับผู้ปฏิบัติงานบริหาร (17 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2556) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบบัติงานบริหาร (1) 7 - 0277 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง


 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0277
 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง (ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่หอสมุด มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์)

 อัตราเงินเดือน 8,380 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 1. งานบริการ
 1.1 บริการยืมทรัพยากรห้องสมุดทุกประเภท
 1.2 บริการคืนทรัพยากรห้องสมุดทุกประเภท (Book Request , Transit CKI , Damage , CKI , other location)
 1.3 บริการส่งเสริมและช่วยเหลือการใช้ห้องสมุดแบบเคลื่อนที่ (Mobile library)
 1.4 จัดชั้นหนังสือและโสตทัศนวัสดุ (Shelving)
 2. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 2.1 ทำสำเนาซีดีและวีซีดี
 2.2 ทำปกซีดีและวีซีดี
 3. งานสนับสนุนส่วนกลาง
 3.1 จัดทำและดูแลป้ายประกาศและแบบฟอร์ม
 3.2 จัดทำ Presentation สื่อสิ่งพิมพ์
 3.3 บันทึกภาพนิ่ง , วีดีโอเทปพร้อมตัดต่อ
 3.4 จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์
 3.5 งานดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ (Hardware)
 3.6 งานดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)
 3.7 งานดูแลระบบเครือข่าย (Networking)
 3.8 ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ เช่น หูฟัง
 3.9 ให้ความรู้สารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรในหน่วยงาน
 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 09.00 - 18.00 น.) ณ หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-258-4002-3

 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
 1. ทดสอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 2. สัมภาษณ์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
 คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
ลงวันที่ 17/04/2013 11:16:41
จำนวนผู้ชม 1240
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ