ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมศุลกากร รับนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน (28 มีนาคม - 23 เมษายน 2556)

กรมศุลกากร รับนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน (28 มีนาคม - 23 เมษายน 2556) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมศุลกากร รับนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน (28 มีนาคม - 23 เมษายน 2556), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมศุลกากร รับนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน (28 มีนาคม - 23 เมษายน 2556) ประกาศกรมศุลกากร
 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 ในตาแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ และตาแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
 ………………………..

 ด้วย กรมศุลกากร จะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
 1.1 ตาแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
 - จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก 132 ตาแหน่ง
 - อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ.กาหนด
 1.2 ตาแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
 - จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก 58 ตาแหน่ง
 - อัตราเงินเดือน 8,300 บาท หรือตามที่ ก.พ.กาหนด

 2. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของเอกสารแนบ 1 และ 2

 3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
 3.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
 ก. คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 ข. ลักษณะต้องห้าม
 (1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
 (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
 (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 (11) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สาหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข.(1) ให้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิ์ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดารงตาแหน่ง ทางการเมืองแล้ว
 สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
 3.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้

 4. กำรรับสมัครสอบ
 4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มีนำคม 2556 ถึงวันที่ 23 เมษำยน 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ตำมขั้นตอนดังนี้
 (1) เปิดเว็บไซต์ http://job.customs.go.th
 (2) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด ระบบจะกาหนดแบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
 (3) พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทาการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินในภายหลัง
 ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
 4.2 นาแบบฟอร์มการชาระเงินไปชาระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2556 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2556 ภายในเวลาทาการของธนาคาร ทั้งนี้ กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
 4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย
 (1) ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน 200 บาท
 (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จานวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)
 ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4.4 ผู้สมัครที่ชาระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจาตัวสอบ โดยจะกาหนด เลขประจาตัวสอบตามลาดับของการชาระค่าธรรมเนียมสอบ โดยสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มี เลขประจาตัวสอบหลังจากชาระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว 2 วันทาการทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th

 5. เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ
 5.1 ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 5.2 ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตาแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ และให้เข้าสอบตามวัน เวลา ที่กาหนดในแต่ละตาแหน่ง
 5.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 23 เมษายน 2556 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์
 5.4 ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
 5.5 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบจะต้องกรอกรายละเอียด ต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศ รับสมัครสอบดังกล่าว กรมศุลกากรจะถือว่าการรับสมัครสอบและการเข้ารับการสอบแข่งขันครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
 ในกรณีเลขประจำตัวประชำชนที่ใช้ในกำรสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐำนกำรแสดงตนเพื่อเข้ำห้องสอบ จะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบโดยเด็ดขำด ยกเว้น ในกรณีชื่อ–นามสกุล ของหลักฐานการแสดงตนเข้าห้องสอบของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับข้อมูลการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ ไปยืนยัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ

 6. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลำ สถำนที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
 กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กาหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th

 7. หลักสูตรและวิธีกำรสอบ
 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมี 2 ภาค ดังนี้
 7.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
 ผู้สมัครสอบในตาแหน่งใดต้องสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ ดังต่อไปนี้
 7.1.1 ตาแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน (ข้อสอบแบบปรนัย 200 ข้อ ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) ดังต่อไปนี้
 (1) ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 80 คะแนน (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension, ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับงานศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ)
 (2) ความรู้เฉพาะตาแหน่ง คะแนนเต็ม 120 คะแนน
 (2.1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร
 (2.2) ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
 (2.3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2.4) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติราชการ
 7.1.2 ตาแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน (ข้อสอบแบบปรนัย 100 ข้อ ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) ดังต่อไปนี้
 (1) ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 60 คะแนน (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension, ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับงานศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ)
 (2) ความรู้เฉพาะตาแหน่ง คะแนนเต็ม 140 คะแนน
 (2.1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร
 (2.2) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
 (2.3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2.4) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติราชการ
 ทั้งนี้ กรมศุลกากรกาหนดให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) แล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) ต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) ทางเว็บไซต์ http://job.customs.go.th ในภายหลัง
 7.2 ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.)
 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) ต้องเข้ารับการประเมินตามที่กาหนดไว้ ดังต่อไปนี้
 7.2.1 ตาแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ทดสอบความเหมาะสม โดยวิธี สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
 ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรมจริยธรรม
 การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
 7.2.2 ตาแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน ทดสอบความเหมาะสม โดยวิธีทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
 (1) ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด)
 (1.1) ว่ำยน้ำ แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้
 ชาย ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทาเวลาไม่เกิน 30 วินาที ถือว่าผ่ำน
 หญิง ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทาเวลาไม่เกิน 50 วินาที ถือว่าผ่ำน
 จึงจะมีสิทธิ์เข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายโดยการวิ่ง ต่อไป
 (1.2) วิ่ง แบ่งตามเกณฑ์
 ชาย ระยะทาง 1,000 เมตร ผู้ทาเวลาไม่เกิน 5 นาที 15 วินาที
 ถือว่าผ่ำน
 หญิง ระยะทาง 800 เมตร ผู้ทาเวลาไม่เกิน 6 นาที ถือว่าผ่ำน
 จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต่อไป
 (2) การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ จาก การสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

 8. เกณฑ์กำรตัดสิน
 8.1 ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) ตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.)
 8.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60

 9. หลักฐำนและอุปกรณ์ที่ต้องนำมำในวันสอบ ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (ภำค ข.) ดังนี้
 9.1 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง)
 9.2 ดินสอที่มีความดาเท่ากับ 2B หรือมากกว่า ปากกาหมึกสีน้าเงิน และยางลบ

 10. หลักฐำนที่ต้องยื่นในวันสอบภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เฉพาะผู้มีสิทธิ์ รับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) ดังนี้
 10.1 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) และสาเนาภาพถ่ายบัตรดังกล่าว จานวน 1 ฉบับ
 10.2 ใบสมัครสอบพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5X2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน
 10.3 สาเนาประกาศนียบัตรหรือสาเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบหรือสาเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาอนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่งจานวน 1 ฉบับ และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จานวน 1 ฉบับ ซึ่งสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 23 เมษายน 2556
 10.4. สาเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. ของสานักงาน ก.พ. ในระดับการศึกษาที่สมัครจานวน 1 ฉบับ
 10.5 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
 10.6 สาเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และ ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี พร้อมทั้งระบุเลขประจาตัวสอบกากับไว้ที่มุมบนด้านขวาของสาเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้า
 อนึ่ง กรณีตรวจพบภำยหลังว่ำเอกสำรหลักฐำนกำรสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติกำรสมัครสอบ ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบ กรมศุลกำกรจะถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ ในกำรสมัครสอบครั้งนี้มำตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิ์ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งหรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

 11. กำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 11.1 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวม (ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.)) สูงลงมาตามลาดับ ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
 11.2 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

 12. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
 12.1 ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1
 12.2 กรมศุลกากรจะไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 13. กำรนำรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น
 กรณีที่ส่วนราชการอื่นมีตาแหน่งว่างในตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันกับตาแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ ส่วนราชการที่มีตาแหน่งว่างสามารถนารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งที่สอบครั้งนี้ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งอื่นได้ การนารายชื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งอื่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งนี้ โดยผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิ์ที่จะรับกำรบรรจุได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น
 กรมศุลกากร ดาเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาคตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านผ่านการสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการหรือมีพฤติการณ์ในทานองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และโปรดแจ้งให้กรมศุลกากรทราบทางโทรศัพท์ เลขหมาย 0 2667 6351 – 4 และ 0 2667 7097

 ตำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร
 ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการศุลกากร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ พิธีการศุลกากร ตรวจสอบราคา พิกัดอัตราศุลกากร แหล่งกาเนิดสินค้า การจัดเก็บภาษีอากร การพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร พิกัดอัตราศุลกากร พิธีการและราคาศุลกากร การตรวจปล่อยสินค้า ที่นาเข้าและส่งออก การควบคุมการบรรทุกและขนถ่ายสินค้า การทบทวนและตรวจสอบเอกสารหลังผ่านพิธีการศุลกากร การสืบสวน ป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากร กาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร พิกัดอัตราศุลกากร พิธีการและราคาศุลกากร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานศุลกากร ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดหมุนเวียน ตำมช่วงระยะเวลำได้
 1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
 (1) ร่วมดาเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับพิธีการการนาสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
 (2) การพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร พิกัดอัตราศุลกากร พิธีการและราคาศุลกากร ตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร ราคาศุลกากร ถิ่นกาเนิดสินค้า การกาหนดราคาศุลกากร การประเมินอากร สิทธิตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่มีความตกลงผูกพันกับประเทศไทยเพื่อให้สามารถดาเนินการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
 (3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินภาษีอากรและเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ และการจัดเก็บอากรปากระวาง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมายที่กาหนด
 (4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจปล่อยสินค้าที่นาเข้าและส่งออก การคืนค่าภาษีอากร ออกแบบแจ้งการประเมิน เพื่อให้การควบคุมกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า การคืนภาษี การแจ้งผลการประเมินเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
 (5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจปล่อยของติดตัวผู้โดยสารขาเข้าและขาออก เพื่อให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 (6) ร่วมวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลสัญญาณภาพจากการตรวจสอบตู้สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ เพื่อควบคุมและตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากรให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 (7) ร่วมตรวจคัดตรวจปล่อยของนาเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์ การควบคุมการบรรทุก และขนถ่ายสินค้า การควบคุมยานพาหนะและสินค้าขาเข้า-ออก และการควบคุมสินค้าผ่านแดน เพื่อป้องกันการลักลอบกระทาความผิดทางศุลกากร
 (8) ร่วมปฏิบัติงานในการควบคุมการเก็บของ การขนย้าย การนาของออกจากเขตที่กาหนดในคลังสินค้า คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร เขตอุตสาหกรรมส่งออก เขตพื้นที่พัฒนาร่วม เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามกฎระเบียบทางที่ศุลกากรกาหนด
 (9) การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานบัญชีเกี่ยวกับการนา เข้า ส่งออก ณ สถานประกอบการ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบทางที่ศุลกากรกาหนด
 (10) การสืบสวน ประมวลหลักฐาน ป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิด ตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน
 (11) การดูแลเก็บรักษาและจาหน่ายของกลาง ของตกค้าง และการตรวจสอบสินค้าของตกค้างและของกลาง เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามกฎระเบียบทางที่ศุลกากรกาหนด
 2. ด้ำนกำรวำงแผน
 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
 3. ด้ำนกำรประสำนงำน
 (1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ด้ำนกำรบริกำร
 (1) ให้คาแนะนา ปรึกษาในเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการนาเข้า ส่งออก สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร พิกัดอัตราศุลกากร พิธีการและราคาศุลกากร และแผนปฏิบัติที่เกี่ยวกับอนุสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและนาไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง
 (2) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานวิชาการศุลกากร
 คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. แล้ว


 ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนศุลกำกรปฏิบัติงำน
 ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานศุลกากร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม การบรรทุกและขนถ่ายสินค้า การเก็บรักษา การตรวจสอบ การจัดเก็บภาษี การป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านศุลกากร ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดหมุนเวียน ตำมช่วงระยะเวลำได้
 1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
 (1) ปฏิบัติงานการรับและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในขั้นต้นของเอกสารพิธีการ เอกสารการนาสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก ตรวจสอบพิกัดราคา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการนาเข้าและส่งออก ช่วยปฏิบัติพิธีการจัดเก็บภาษีอากร ช่วยควบคุมการบรรทุกและขนถ่ายสินค้า ช่วยตรวจคัดไปรษณียภัณฑ์เพื่อปฏิบัติพิธีการจัดเก็บภาษีอากร
 (2) ช่วยปฏิบัติพิธีการจัดเก็บภาษีอากร การจัดเก็บอากรและเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ
 (3) รับคาร้องขอคืนภาษีอากรและเงินอื่นๆ ช่วยตรวจสอบใบขนสินค้า และเอกสารที่ผ่านพิธีการแล้ว
 (4) รับรายงานเรือเข้า-ออก ช่วยดูแลเก็บรักษาตัวอย่างสินค้า
 (5) ช่วยคุมเฝ้าและคุมส่งสินค้า ช่วยตรวจวัดน้ามันและถังบรรจุน้ามันเพื่อทาตารางคานวณปริมาตรความจุประจาถัง และจัดเก็บภาษีอากร
 (6) รักษาการณ์และตรวจค้นเรือต่างประเทศและเรือค้าชายฝั่ง
 (7) ตรวจยวดยานคนโดยสารและของที่นาติดตัวพร้อมกับผู้เดินทางเข้าประเทศหรือออกนอกประเทศ
 (8) ช่วยรับและจาหน่ายของกลาง
 (9) การหาข้อมูล ช่วยสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหว และตรวจตราป้องกันปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากรช่วย
 (10) ตรวจคัดบัญชีสินค้าประเภทต่างๆ รวมรวบเอกสารหลักฐานเพื่อกาหนดราคาจัดทาบัตรราคา หรือเพื่อตรวจสอบราคา
 (11) ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 (12) การประมวลหลักฐาน สอบสวนและจัดทาประวัติผู้กระทาผิดกฎหมายศุลกากร
 (13) ติดตาม รวบรวมและจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน นาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนาไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
 2. ด้ำนกำรบริกำร
 (1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 (2) ให้คาแนะนา ช่วยเหลือกับผู้มาติดต่อราชการ เพื่อเป็นการให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจและสะดวกรวดเร็วในการทางาน

 คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง หรือสาขาวิชาโลหะการ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาพณิชยการ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของ ก.พ. แล้ว
ลงวันที่ 01/04/2013 10:49:09
จำนวนผู้ชม 1152
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 09 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54436 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน