SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะสังคมศาสตร์ มศว รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิปวส.ขึ้นไป (บัดนี้ - 19 เมษายน 2556)

คณะสังคมศาสตร์ มศว รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิปวส.ขึ้นไป (บัดนี้ - 19 เมษายน 2556) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะสังคมศาสตร์ มศว รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิปวส.ขึ้นไป (บัดนี้ - 19 เมษายน 2556), ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะสังคมศาสตร์ มศว รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิปวส.ขึ้นไป (บัดนี้ - 19 เมษายน 2556) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 2527 สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ และ (2) 7 - 0956 ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์

 ตำแหน่งที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2527
 สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
 ตำแหน่งที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0956
 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์

 อัตราเงินเดือน 10,340 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ตำแหน่งที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2527
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี พณิชยการ การเงินและการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ
 2. มีความสามารถในการพิมพ์และใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานราชการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 6. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

 ตำแหน่งที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 0956
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขา หรือสูงกว่านั้น
 2. สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย – ภาษาอังกฤษได้ไม่ต่ำกว่า 35 คำต่อนาที
 3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 4. มีความสามารถในการจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ
 5. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 6. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 ตำแหน่งที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2527
 1. ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ
 2. ร่างจดหมาย ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก หนังสือเวียน บันทึกข้อความ
 3. งานพิมพ์เอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ประสานงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณาจารย์และนิสิตในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
 5. ร่วมและช่วยงานคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสสำคัญตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ภาควิชาบริหารธุรกิจเป็นผู้กำหนด
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ตำแหน่งที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0956
 1. ลงทะเบียน รับ – ส่ง หนังสือ
 2. ร่างจดหมาย
 3. งานพิมพ์เอกสาร
 3.1 หนังสือราชการทุกประเภท เช่น หนังสือราชการภายใน – ภายนอก หนังสือเวียน บันทึกข้อความ
 3.2 พิมพ์ตารางสอนระดับปริญญาตรี
 3.3 พิมพ์แผนการสอน ข้อสอบของภาควิชา เอกสารการสอน งานวิจัย ฯลฯ
 4 ติดต่อประสานงานระหว่างภาควิชากับคณะสังคมศาสตร์และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 5 ร่วมและช่วยงานคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสสำคัญตามที่ได้รับมอบหมาย
 6 ต้องสามารถมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้
 7 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. รูปถ่าย จำนวน 3 รูป สำหรับติดใบสมัคร
 2. หลักฐานสำเนาใบปริญญาบัตร และหลักฐานผลการศึกษา (Transcript)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ห้อง 11 - 304 ชั้น 3 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15589 กด 103

 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
 คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
ลงวันที่ 18/03/2013 15:50:52
จำนวนผู้ชม 1256
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ