SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับ นักเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) (บัดนี้ - 11 มีนาคม 2556)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับ นักเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) (บัดนี้ - 11 มีนาคม 2556) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับ นักเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) (บัดนี้ - 11 มีนาคม 2556), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับ นักเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) (บัดนี้ - 11 มีนาคม 2556)กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)

 อัตราเงินเดือน : ปวส.หรืออนุปริญญา 10,200-11,220 ปวท.9,540-10,500 บาท

 ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

 จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง

 ระดับการศึกษา :
 - ปวท.
 - ปวส.
 - อนุปริญญา

 รายละเอียดวุฒิ :
 1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาการ-บัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการ-สำนักงาน
 2.ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
 (ภาค ก.) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ของสำนักงาน ก.พ.
 3.ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการ (ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย)
 4. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
 ด้านการปฏิบัติการ
 -ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมกาประชุม การบันทึกข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อสนับสนุนงานต่างๆ ให้ดำเนินการไปได้โดยสะดวก
 รวดเร็ว และถูกต้องมีหลักฐานตรวจสอบได้ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลต่างๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชา
 ด้านบริการ
 -ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกในหน่วยงานเดียวกัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน
 -ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ส. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ พ.ศ. 2548

 เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 09/03/2013 09:52:19
จำนวนผู้ชม 1261
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ