ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับนักวิชาการพาณิชย์ (บัดนี้ - 19 มีนาคม 2556)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับนักวิชาการพาณิชย์ (บัดนี้ - 19 มีนาคม 2556) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับนักวิชาการพาณิชย์ (บัดนี้ - 19 มีนาคม 2556), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับนักวิชาการพาณิชย์ (บัดนี้ - 19 มีนาคม 2556) กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

 อัตราเงินเดือน : 16400-18040 บาท

 ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

 รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนักวิชาการพาณิชย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
 1. ด้านการปฏิบัติการ
 (1) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชา ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์
 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในต่างประเทศ การจัดทำความร่วมมือ ความตกลงด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศตลอดจนการวางแผนพัฒนาระบบและนโยบายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
 (2) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชา ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจและกำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย
 (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงการผลักดัน
 สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. ด้านการวางแผน
 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
 โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 3. ด้านการประสานงาน
 (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
 เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามหน้าที่และตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ด้านการบริการ
 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่างประเทศ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และเป็น
 ประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว

 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี 2 ภาค ดังนี้
 1. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
 ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
 -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
 -ความรู้ด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
 ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

 เปิดรับสมัคร ถึง วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 09/03/2013 09:31:09
จำนวนผู้ชม 888
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54349 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128446 คน