SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ รับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (บัดนี้ - 13 กุมภาพันธ์ 2556)

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ รับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (บัดนี้ - 13 กุมภาพันธ์ 2556) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ รับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ รับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ

 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ)

 อัตราเงินเดือน : 14020 บาท

 ประเภท : บริหารทั่วไป

 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนาศาสตร์

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฎิบัติงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยทางด้านส่งเสริมการเกษตร เช่นการศึกษาข้อมูลการผลิตการตลาดเพื่อการวางแผนส่งเสริมการผลิต การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร การให้บริการวิชาการด้านการจัดการการผลิตในพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำและบริการข้อมูลด้านการเกษตร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 วิธีการเลือกสรร :
 - ความรู้ความสามารถ
 การประเมินครั้งที่ 1 1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภารกิจเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร 1.2 ความรู้ด้านการเกษตร 1.3 ความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมรสำเร็จรูปอื่น ๆ และอินเตอร์เน็ต 1.4 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ
 วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
 - ทักษะ
 การประเมินความรู้ครั้งที่ 2 2.1 ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ 2.2 มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 2.3 การคิดวิเคราะห์ 2.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2.5 การสื่อสารโดยการพูด 2.6 บุคลิกภาพและการปรับตัว
 วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
 - สมรรถนะ
 เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 18/02/2013 09:15:12
จำนวนผู้ชม 1337
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ