SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างบริการทั่วไป ( 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2556 )

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างบริการทั่วไป ( 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างบริการทั่วไป ( 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างบริการทั่วไป ( 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2556 )กรมสรรพสามิต
 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : ช่างบริการทั่วไป
 อัตราเงินเดือน : 8300 บาท
 ประเภท : บริการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
 2. ได้รับวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้าง ซ่อมแซม ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง ประดิษฐ์ และบำรุงรักษาสิ่งต่าง ๆ เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์เครื่องมือระบบไฟฟ้า ประปาและเครื่องใช้ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต และสินค้าที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และอื่นๆ
 วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

 ตามเอกสาร ทักษะ
 ความสามารถในการซ่อมแซม ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง ประดิษฐ์ และบำรุงรักษาสิ่งต่าง ๆ
 วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความอดทน เสียสละและเต็มใจในการให้บริการ (Service Mind) มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี
 วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
 เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะที่กรมสรรพสามิตกำหนด แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 29/01/2013 14:28:05
จำนวนผู้ชม 1355
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ