ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงบประมาณ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ ( 14 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556 )

สำนักงบประมาณ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ ( 14 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงบประมาณ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ ( 14 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงบประมาณ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ ( 14 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556 ) สำนักงบประมาณ
 ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
 อัตราเงินเดือน : 16400ตามเอกสาร18040 บาท
 ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

 รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จะต้องได้รับวุฒิ
 ปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
 (ภาค ก) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
 สภาวะเศรษฐกิจ และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเครื่องมือทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณ
 ภาครัฐ เพื่อประกอบการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การใช้งบประมาณ หรือ จัดทำข้อเสนอนโยบายและ
 ยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ภาวะรายได้ หนี้สาธารณะ
 ภาวะเศรษฐกิจการคลังและการงบประมาณ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดทำและบริหารงบประมาณ
 หรือ พัฒนาระบบ รูปแบบ กระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือในการติดตามประเมินผล การติดตามประเมินผล
 ในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบในการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหาร
 ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ในมิติยุทธศาสตร์ มิติหน่วยงาน และมิติพื้นที่ หรือ พัฒนาและกำหนด
 รูปแบบของระบบงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ หรือ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะ
 นโยบาย รูปแบบ แนวทางเกี่ยวกับการจัดทำและกำหนดมาตรฐานงบประมาณ หรือ ปฏิบัติงานทางการ
 วิเคราะห์งบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา จัดเตรียม
 วิเคราะห์ และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี บริหารงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการ
 ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การพิจารณาหนี้
 สาธารณะ และพิจารณาจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวมีภารกิจที่จะต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเหนือเวลา
 ราชการในช่วงจัดทำและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยอาจจะต้อง
 ปฏิบัติงานจนถึงเวลา 24.00 น. เป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือนต่อปี

 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การคลัง และงบประมาณ
 ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ด้านการงบประมาณ (การวางแผน จัดทำ บริหาร
 และติดตามประเมินผล)
 ตามเอกสาร ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2591 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
 พ.ศ. 2548 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
 เพิ่มเติม ฯลฯ
 ตามเอกสาร ความสามารถในการสรุปใจความสำคัญจากเนื้อหาที่กำหนด

 ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร


 เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 09/01/2013 23:05:00
จำนวนผู้ชม 1125
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 02 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54331 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128445 คน