SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ( 16 มกราคม - 22 มกราคม 2556 )

กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ( 16 มกราคม - 22 มกราคม 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ( 16 มกราคม - 22 มกราคม 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ( 16 มกราคม - 22 มกราคม 2556 )กรมปศุสัตว์
 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
 อัตราเงินเดือน : ๑๑,๑๖๐ บาท
 ประเภท : บริการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวส.

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางพาณิชยการ บัญชีบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ๒. มีความรู้ความสามารถ ในงานธุรการ งานสารบรรณ และงานพัสดุ
 ๓. มีความรู้ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ และอินเทอร์เน็ต

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑.จัดพิมพ์เอกสาร และบันทึกข้อมูลต่างๆ
 ๒.ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ / เอกสาร และเวียน / แจกจ่ายหนังสือราชการ / เอกสารไปตามหน่วยงานต่างๆ
 ๓.รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติ และผลการปฏิบัติงาน
 ๔.การเตรียมเอกสารการประชุม การบันทึกการประชุม
 ๕.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
 ๖.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 ๑.๑ ความรู้ ความสามารถทั่วไป ๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

 ตามเอกสาร ทักษะ
 ๒.๒ความสามารถในการร่าง โต้ตอบหนังสือ ราชการ ๒.๒ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office
 วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 ตามเอกสาร
 วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร
 เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้พิจารณากำหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกำหนดให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าก็ได้

 เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 09/01/2013 22:51:49
จำนวนผู้ชม 873
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ