ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะแพทยศาสตร์ มศว รับนักวิชาการเงินและบัญชี (บัดนี้ - 24 มกราคม 2556)

คณะแพทยศาสตร์ มศว รับนักวิชาการเงินและบัญชี (บัดนี้ - 24 มกราคม 2556) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะแพทยศาสตร์ มศว รับนักวิชาการเงินและบัญชี , ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะแพทยศาสตร์ มศว รับนักวิชาการเงินและบัญชี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (8) 7 - 3731 สังกัดโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์


 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (8) 7 - 3731
 สังกัดโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ ศูนย์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์

 อัตราเงินเดือน 11,330 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี การเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 3. ปฏิบัติงานโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ ศูนย์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 5. ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 1. งานการเงินด้านตรวจจ่าย
 - ตรวจเอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง
 - บันทึกกันเงินในทะเบียนคุมรายได้ / เอกสารกันเงิน
 - ตรวจความถูกต้องของเอกสารหลักฐานขอเบิกเงิน และตรวจรายงานอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้างและเบิกจ่ายเงินตามเอกสารหลักฐาน
 - จัดทำใบสำคัญจ่ายเงินพร้อมบันทึกในสมุดคุมสำคัญจ่ายเงิน
 - คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 - บันทึกในสมุดคุมใบสำคัญหลักฐานขอเบิกเงิน
 - เขียนเช็คสั่งจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการฯ ให้กับบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้า บุคคลธรรมดา
 - จ่ายเช็คค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการฯ ให้กับเจ้าหนี้
 - จ่ายเงินสดค่าตอบแทนต่างๆ ให้กับโครงการฯ
 - ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน
 - ตรวจสอบความถูกต้องของใบนำส่งรายได้
 - จัดทำรายการโอนเงินเดือนในโปรแกรมเงินเดือน นำส่งธนาคาร
 - ติดต่อธนาคารและสหกรณ์เพื่อฝาก ถอนเงิน และอื่นๆ
 - จัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อส่งให้กองคลังโอนเงินเข้าบัญชีโครงการฯ
 - งานตรวจสอบและรายงานยอดคงเหลือ (ถ้ามี)
 - จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปีให้กับแพทย์ ผู้อำนวยการ พนักงาน เพื่อยื่นภาษีประจำปี
 - พิมพ์บันทึกข้อความขออนุมัติต่างๆ เช่น อนุมัติจ้าง , เงินยืม , สรุปสต๊อคยา
 2. งานอื่นๆ
 - จัดเก็บเอกสารโครงการฯ ให้เป็นหมวดหมู่ ทั้งใบสำคัญจ่ายและใบเสร็จรับเงิน
 - ตอบปัญหาและให้คำแนะนำต่างๆ
 - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เพื่อดำเนินการติดตามในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 - รายงานและปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงานให้แก่ผู้บังคับบัญชา
 - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.00 - 16.00 น.) ณ งานบริหารและธุรการ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 0-3739-5415-5 ต่อ 60224 , 60225

 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
ลงวันที่ 25/12/2012 15:59:06
จำนวนผู้ชม 1142
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54645 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน