ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สภากาชาดไทย รับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ปิดรับสมัคร 11 มกราคม 2556)

สภากาชาดไทย รับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ปิดรับสมัคร 11 มกราคม 2556) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สภากาชาดไทย รับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ปิดรับสมัคร 11 มกราคม 2556), ข้อมูลเกี่ยวกับ สภากาชาดไทย รับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ปิดรับสมัคร 11 มกราคม 2556) ประกาศสานักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย
 เรื่อง ขยายการรับสมัครบุคคล
 เพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
 --------------------------------------------

 สำนักงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ สภำกำชำดไทย มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลำกรสภำกำชำดไทย

 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 หน่วยการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จานวน 1 อัตรา

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 งำนจัดทำงบใบสำคัญต่ำงๆ งำนตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนใบเสร็จรับเงินและใบสำคัญรับเงิน งำนลงบันทึกเพื่อคัดแยกหมวดและประเภทของงบประมำณ งำนตรวจทำนควำมถูกต้องของตัวเลขเพื่อควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ งำนตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรหักงบประมำณ งำนลงบันทึกกำรหักค่ำใช้จ่ำยทุกประเภท งำนออกใบวำงบิลให้บริษัท ร้ำนค้ำ งำนเก็บรักษำหลักฐำนเกี่ยวกับกำรเงินและบัญชี ตอบปัญหำและชี้แจงเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
 1) เพศหญิง อำยุไม่เกิน 35 ปี
 2) วุฒิกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ทำงด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี
 3) หำกได้รับกำรคัดเลือกจะต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันตำมหลักเกณฑ์ ของสภำกำชำดไทย วงเงินค้ำประกัน จำนวน 200,000 บำท หรือตำมที่หน่วยงำนกำหนด

 1. การรับสมัคร
 1.1 วัน/ เวลา และสถานที่รับสมัคร
 1.1.1 รับสมัครที่ ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ สภำกำชำดไทย ชั้น 3 อำคำรเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2256-4054, 0-2256-4058 ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ถึง วันที่ 11 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ
 1.1.2 ผู้สนใจสำมำรถสอบถำมรำยละเอียด และขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ สภำกำชำดไทย หรือ Download ใบสมัครได้ทำง http://www.redcross.or.th หัวข้อ “สมัครงาน”
 1.1.3 กำรยื่นใบสมัคร สำมำรถทำได้โดย
 1.1.3.1) ยื่นด้วยตนเอง พร้อมเอกสำรและหลักฐำนที่กำหนด ณ ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล และทะเบียนประวัติ สำนักงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ สภำกำชำดไทย ชั้น 3 อำคำรเฉลิม บูรณะนนท์
 1.1.3.2) ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์ ให้ระบุชื่อ ผู้ส่ง และจ่ำหน้ำซองถึงฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ สภำกำชำดไทย ชั้น 3 อำคำรเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซองว่ำ “สมัครงาน” ทั้งนี้ สานักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย จะถือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครสอบเป็นสาคัญ และผู้สมัครต้องติดต่อเจ้ำหน้ำที่ โทร 0-2256-4054, 0-2256-4058 เพื่อตรวจสอบว่ำได้รับใบสมัครของท่ำนแล้ว หำกเอกสำรที่แนบมำไม่ครบ ไม่สมบูรณ์ ไม่ระบุตำแหน่งและสำนักงำนที่สมัคร ใบสมัครจะไม่ถูกพิจำรณำ
 1.2 หลักฐานที่จะต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
 1. รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตำดำ ขนำด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ำยมำแล้ว ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป (ติดที่ใบสมัครสอบ)
 2 สำเนำปริญญำบัตร หรือสำเนำหนังสือรับรองกำรสำเร็จกำรศึกษำฉบับ สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ (สำเนำหนังสือรับรองให้ใช้ได้ ในกรณีเพิ่งสำเร็จกำรศึกษำ และยังไม่ได้รับปริญญำบัตร)
 3 สำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
 4 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน 1 ฉบับ
 5 สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน 1 ฉบับ
 6 หนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหำรกองหนุน) หรือ ใบรับรองผลกำรตรวจเลือก แบบ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ
 7 สำเนำหลักฐำนอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นำมสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ
 8 หนังสือรับรองจำกผู้บังคับบัญชำอนุญำตให้มำสมัครสอบ (ถ้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทย) จำนวน 1 ฉบับ
 9 ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ
 9.1) วุฒิกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 100 บำท
 9.2) สำหรับผู้ที่ส่งใบสมัครทำงไปรษณีย์ สำมำรถชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบได้ที่ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ สภำกำชำดไทย ชั้น 3 อำคำรเฉลิม บูรณะนนท์ ในวันที่สอบ
 ข้อเขียน โดยจะต้องชำระก่อนเวลำสอบ ห้ามแนบค่าธรรมเนียมการสมัครสอบมาพร้อมกับใบสมัครงาน

 2. เงื่อนไขการรับสมัคร
 2.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ และผู้สมัครต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเนื่องมำจำกผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่ำเอกสำรหรือหลักฐำนคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมำยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบ สำนักงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ จะถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้งนี้มำตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยในกำรสมัครสอบ
 2.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำที่ระบุตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ ทั้งนี้ สำหรับวุฒิกำรศึกษำใดที่มีปัญหำต้องตรวจสอบ หำกปรำกฏว่ำ เมื่อตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ ก็จะถือว่ำผู้นั้นขำดคุณสมบัติ

 3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิแข่งขัน วัน/เวลา และสถานที่สอบ
 สำนักงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ สภำกำชำดไทย จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันในวันที่ 21 มกราคม 2556 ณ ป้ำยประกำศรับสมัครงำน อำคำรเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้นล่ำง โทร. 0-2256-4054 และ http://www.redcross.or.th

 4. วิธีการสอบแข่งขัน
 4.1) สอบข้อเขียน (200 คะแนน)
 - วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (100 คะแนน) ประกอบด้วยวิชำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรศึกษำ วิเครำะห์และสรุปผล และวิชำภำษำไทย ควำมรู้เกี่ยวกับสภำกำชำดไทย ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 - ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง (100 คะแนน)
 4.2) สอบภำคปฏิบัติ (100 คะแนน)ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet
 4.3) สอบสัมภำษณ์ (100 คะแนน)โดยประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่งหน้ำที่ จำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และสัมภำษณ์ทดสอบควำมรู้และคุณลักษณะในด้ำนต่ำงๆของผู้สมัคร

 5. ค่าตอบแทนและสิทธิสาหรับผู้ได้รับการคัดเลือก
 ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็นบุคลำกรสภำกำชำดไทยจะได้รับค่ำตอบแทน และสิทธิสวัสดิกำร เช่น
 5.1 อัตรำเงินเดือนตำมวุฒิที่บรรจุ
 5.2 เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
 5.3 สวัสดิกำรรักษำพยำบำลเจ้ำหน้ำที่ และครอบครัว
ลงวันที่ 25/12/2012 10:25:14
จำนวนผู้ชม 754
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 28 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54660 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน