SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รับพนักงาน 13 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รับพนักงาน 13 ตำแหน่ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รับพนักงาน 13 ตำแหน่ง, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รับพนักงาน 13 ตำแหน่งประกาศโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่)
 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์


 ด้วย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ดังนี้

 1. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาต่างๆ สาขาระบาดวิทยา / รังสีวินิจฉัย / อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ / สาขาอายุรศาสตร์ทางเดินอาหาร / มะเร็งนรีเวชวิทยา / อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจฯ จำนวน 16 อัตรา
 2. นักฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
 3. นักชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่บริหารฐานข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
 6. พยาบาล ICU / OR / OPD จำนวนหลายอัตรา
 7. เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
 8. ผู้ช่วยเภสัชกร (สัญญาจ้าง) จำนวน 1 อัตรา
 9. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน จำนวน 1 อัตรา
 10. พนักงานธุรการ (สัญญาจ้าง) หน่วยผู้ป่วยนอก จำนวน 1 อัตรา
 11. คนงาน ห้องพักศพและชันสูตร (Part – time) จำนวน 1 อัตรา
 12. คนงาน หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ (สัญญาจ้าง) จำนวน 1 อัตรา
 13. คนงาน หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง (สัญญาจ้าง) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล ดังนี้
 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
 3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 7. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
 8. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
 9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพนักงาน หรือพักราชการ
 10. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะ
 กระทำผิดวินัย

  ตำแหน่ง / จำนวน / คุณสมบัติที่รับสมัคร

 ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จำนวน 17 อัตรา

 1. สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา) จำนวน 1 อัตรา
 2. สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา จำนวน 1 อัตรา
 3. สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ จำนวน 1 อัตรา
 4. สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจฯ จำนวน 1 อัตรา
 5. สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร จำนวน 2 อัตรา
 6. สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา จำนวน 3 อัตรา
 7. สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย จำนวน 3 อัตรา
 8. สาขาศัลยศาสตร์ตับและท่อน้ำดี / ปอด / ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก / ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
 จำนวน 4 อัตรา
 9. สาขาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหาร จำนวน 1 อัตรา

 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตรบัณฑิต
 2. วุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (ระบาดวิทยา) สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ สาขาศัลยศาสตร์ ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก / ตับ / ปอด สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ สาขาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหาร
 3. มีความสนใจในด้านการรักษาและงานวิจัยวิชาการหรือมีประสบการณ์การทำวิจัยทางคลินิกในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. ไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้ทุน หรือมีพันธะผูกพันกับสถาบันอื่นๆ
 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 1. งานบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และคลินิกประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง
 2. ร่วมดูแลรับผิดชอบงานกลุ่ม Liver Cancer Care Program, Lung Cancer Care Program รวมถึง Cancer Care Program อื่นๆ ในอนาคต
 3. รับปรึกษาการดูแลผู้ป่วยร่วมกับแผนกอื่นๆ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 4. รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก (แผนก ICU)
 5. ทำการศึกษาวิจัยในสาขามะเร็งที่ได้รับมอบหมายและงานวิชาการต่างๆ
 6. ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกำหนดแผนการรักษา (Tumor Board)


 ตำแหน่ง นักฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. มีสัญชาติไทย
 2. จบวุฒิบัตร ระดับปริญญาเอก Ph.D. สาขา ฟิสิกส์การแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 4. มีความสนใจในการทางานด้านการวิจัยเกี่ยวกับรังสีรักษา และมะเร็งวิทยา
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีมาก
 6. ความทางด้านภาษาอังกฤษดีมาก
 7. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต่าง ๆ ได้ รวมทั้ง สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการทางานได้
 8. มีความอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
 9. มีความกระตือรือร้น ในการใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเอง
 10. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 1. การเรียนการสอน
 1.1 สอนนักศึกษาปริญญาโท ในโครงการร่วมสอน
 1.2 ให้ความรู้ด้านฟิสิกส์รังสีแก่บุคลากรในหน่วยงานฯ และทุกหน่วยงานที่ใช้รังสี
 2. งานวิจัย
 2.1. ให้คำปรึกษาแก่บุคลากรในหน่วยงานฯ ด้านการทำวิจัยและเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์
 2.2. ทำการศึกษาวิจัยในสาขามะเร็งที่ได้รับมอบหมายและงานวิชาการต่างๆ
 3. การบริการ
 3.1. วางแผนการรักษาและศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิคการฉายรังสีผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3.2. รับผิดชอบในงาน QA เครื่องฉายรังสี และ QA แผนการรักษาผู้ป่วยแต่ละคน
 4. งานบริหารและอื่นๆ
 4.1. มีส่วนร่วมในการจัดซื้อเครื่องฉายรังสีโปรตอน
 4.2. รับผิดชอบงานป้องกันอันตรายจากรังสีของหน่วยงานฯ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 4.3. งานบริหารจัดการในส่วนต่างๆ ของโรงพยาบาลและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 ตำแหน่ง นักชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. มีสัญชาติไทย
 2. จบวุฒิบัตร ระดับปริญญาเอก Ph.D. สาขา ชีววิทยา
 3. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความสนใจในการทางานด้านการวิจัยเกี่ยวกับรังสีรักษา และมะเร็งวิทยา
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีมาก
 6. ความทางด้านภาษาอังกฤษดีมาก
 7. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต่าง ๆ ได้ รวมทั้งสามารถ
 ปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการทำงานได้
 8. มีความอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
 9. มีความกระตือรือร้น ในการใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเอง
 10. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 1. การเรียนการสอน
 1.1 สอนวิชาชีววิทยารังสีในโครงการร่วมสอน
 1.2 ให้ความรู้ด้านชีววิทยาแก่บุคลากรในหน่วยรังสีมะเร็งวิทยา
 2. งานวิจัย
 2.1. ทำการศึกษาวิจัยด้านชีวรังสีเพื่อหาปริมาณรังสีที่เหมาะสมในการทาลายเซลส์มะเร็งชนิดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปริมาณรังสีที่เนื้อเยื่อปกติได้รับโดยไม่เกิดผลแทรกซ้อน
 2.2. เป็นที่ปรึกษาแก่บุคลากรหน่วยงานฯ ในด้านการทำวิจัยและเขียนผลงานทางวิชาการ
 2.3. ศึกษาและทำวิจัยด้านผลการรักษามะเร็งด้วยรังสีในระดับประเทศ
 3. การบริการ
 3.1. รับผิดชอบด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีรักษาในกรณีผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ทางรังสีตั้งครรภ์
 3.2. พัฒนาการรักษาผู้ป่วยทางด้านรังสี
 3.3. คำนวณผลการทำลายทางชีววิทยาของรังสีในผู้ป่วย ในกรณีที่ต้องหยุดฉายรังสีก่อนครบแผนการรักษา และมาเริ่มฉายรังสีใหม่ในกรณีที่ต้องการฉายเป็น Hypofraction และ Hyperfraction
 4. งานบริหารและอื่นๆ
 4.1. มีส่วนร่วมในการจัดซื้อเครื่องฉายรังสีโปรตอน
 4.2. งานบริหารจัดการในส่วนต่างๆ ของโรงพยาบาลและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์ สาขาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการแพทย์
 2. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานช่างเทคนิคเครื่องมือแพทย์ เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์ วิศวกรเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 5. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 6. มีความรู้และทักษะการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีความกระตือรือร้น มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ มีจิตสำนึกของความรับผิดชอบ
 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 1. ตรวจรับและจัดทำทะเบียนเครื่องมือทางการแพทย์
 2. ดูแล ซ่อมแซมอุปกรณ์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ในเบื้อต้นได้ ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้เองต้องประสานงานกับทางบริษัทในการส่งซ่อมได้
 3. ตรวจเช็คอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ในเบื้องต้นได้ ว่ามีส่วนไหนชำรุดหรือไม่พร้อมใช้งาน
 4. สามารถ Calibrate เครื่องมือทางการแพทย์ตามคู่มือที่บริษัทแนะนำไว้
 5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการแจ้งซ่อมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ และดำเนินการตรวจเช็คตามหน่วยงานต่างๆ ว่าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ชนิดใดชำรุดหรือใกล้หมดระยะเวลาประกันเพื่อติดต่อกับทางบริษัทให้เข้ามาดำเนินการ Maintenance ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
 6. ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์สำรองของเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น ลูกยางแดงของเครื่อง EKG, Cuff ขนาดต่างๆ ของเครื่องวัดความดัน ฯลฯ
 7. ดำเนินการตรวจเช็คแก็สทางการแพทย์ และสั่งบรรจุแก็สทางการแพทย์กับบริษัท
 8. จัดทำรายงานประจำเดือน และรวบรวมสถิติการซ่อมแซมและดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
 9. บริหารจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ให้ใช้งานได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพของการใช้งานโดยนำเครื่องมือที่มีราคาแพงและไม่ได้ใช้งานเป็นประจำมาไว้ในส่วนกลางเพื่อหมุนเวียนการใช้งานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดของการใช้เครื่องมือชนิดนั้น

 คุณสมบัติในการคัดเลือก :
 หากมีประสบการณ์การซ่อมเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารฐานข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ด้านวิทยาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาสถิติ สถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ควรมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนในการทำวิจัย และมีการเรียนวิชาสถิติและระเบียบวิธีวิจัย อย่างน้อย 6 หน่วยกิต
 3. มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ MS Office : Word Excel PowerPoint Access Internet และโปรแกรมสถิติวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพกายและจิตดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน เขียนได้ในระดับเบื้องต้น

 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 1. รับผิดชอบในการจัดการฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน และถูกต้องตามกระบวนการของแต่ละโครงการวิจัยตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิจัยและวิชาการ
 2. ประสานงานกับกลุ่มวิจัยในการดูแลตรวจสอบคุณภาพข้อมูลวิจัย
 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติในการคัดเลือก :
 มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และ/หรือ เป็นผู้ช่วยงานโครงการวิจัยต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ICU / OR / OPD จำนวนหลายอัตรา
 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
 3. เป็นสมาชิกของสภาการพยาบาล
 4. มีทักษะการใช้ Computer พื้นฐาน
 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 ปฏิบัติงานหน่วยผู้ป่วยวิกฤต ห้องผ่าตัด และผู้ป่วยนอก
 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา

 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. จบวุฒิการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต และ/หรือ เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก หรือบริหารเภสัชกิจ
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 3. มีความสนใจด้านโรคมะเร็ง และพร้อมพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็ง เพื่อนำมาพัฒนางานเภสัชกรรมในลักษณะเฉพาะทาง การดูแลผู้ป่วย การวิจัยทางคลินิก การวิจัยระดับโมเลกุล การเข้าถึงยาราคาแพงของประชาชน ประเด็นความคุ้มค่าในการเลือกใช้ยากับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยทางยามะเร็งในแง่ความเทียบเท่าทางเภสัชวิทยา ซึ่งอาจต้องพัฒนาต่อไปในอนาคต
 4. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ พยาบาล และทีมในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างระบบงาน และในการดูแลผู้ป่วย
 5. มีความคิดริเริ่มที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา โดยเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานในเชิงระบบอย่างต่อเนื่อง
 6. เป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูล
 7. มีความอดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 8. มีประสบการณ์ด้านงานผสมยาเคมีบำบัด เป็นส่วนเสริมในการพิจารณา
 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 1. การพัฒนาระบบการจัดจ่ายยา และการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในการเข้าถึงประวัติการใช้ยาผู้ป่วย อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
 2. การพัฒนาระบบการจัด ผสม และจ่ายยาเคมีบำบัด ตามสูตรการรักษา ในระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความเชื่อมโยงเป็นระบบกับแพทย์และพยาบาล และให้เป็นระบบที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงความผิดพลาด
 3. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลยาเชิงรุก
 4. การทบทวนข้อมูลยาใหม่ที่แพทย์เสนอเข้าบัญชีโรงพยาบาล
 5. งานร่าง และรวบรวม เอกสารคุณภาพ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ของหน่วยงาน
 6. การจัดการ การเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับยาในโครงการวิจัย
 7. งานผสมยาเคมีบำบัด
 8. งานดูแลผู้ป่วยด้านยาเพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาด้านต่าง ๆ

 คุณสมบัติในการคัดเลือก :
 หากมีประสบการณ์ทางด้านการผสมยาเคมีบำบัดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 


 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานเภสัชกรรม (ประเภทสัญญาจ้าง) จำนวน 1 อัตรา

 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยพนักงานเภสัชกรรม
 3. มีความอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
 4. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ ได้ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานเป็นกะ (เช้า บ่าย และดึก) ได้ และทำงานล่วงเวลาได้ และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการทำงานได้
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 6. มีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเอง

 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 1.การบริหารคลังยา ได้แก่
 1.1 การรับยาเข้าคลัง
 1.2 การดูแลจัดเก็บรักษายาให้ถูกต้องเป็นระเบียบตามหลักการ ไม่เกิดยาหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ
 1.3 การจัด เบิกจ่ายยา เคลื่อนย้ายยา
 1.4 การออกและจัดเตรียมเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อและรับยา เพื่อให้
 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องลงนาม
 1.5 จัดยาทดแทน Fixed Stock ของหน่วยต่างๆ
 1.6 จัดยา Expense ที่หน่วยต่างๆ ขอเบิก
 2.การจัดยา ได้แก่
 2.1 จัดยาตามฉลากได้อย่างถูกต้อง
 2.2 ส่งมอบยาที่เภสัชกรตรวจสอบแล้วทาง dumb waiter
 2.3 จัดยา daily dose ใส่รถยา
 2.4 สามารถติดต่อสื่อสารและดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ และสามารถส่งต่อปัญหา
 ให้เภสัชกรดำเนินการต่อได้ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้เอง
 2.5 ตรวจสอบไม่ให้มีการปะปนของยาในภาชนะบรรจุ
 2.6 การแบ่งบรรจุยาไว้ล่วงหน้า
 3. นำส่งยาเคมีบำบัดและยาอื่นๆ ไปยังหน่วยเคมีบำบัด หรือหอผู้ป่วย
 4. นำส่งรถยา daily dose ไปยังหอผู้ป่วย
 5. การรับยาคืนจากหน่วยเคมีบำบัดหรือหอผู้ป่วย ตรวจนับและส่งต่อข้อมูลแก่เภสัชกรหรือพนักงานเภสัชกรรมเพื่อทำคืนในระบบ HIS
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวชระเบียน จำนวน 1 อัตรา
 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ หรือ สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า
 2. มีประสบการณ์ทางด้านเวชระเบียน รู้และเข้าใจขั้นตอนกระบวนการคัดกรองผู้ป่วย ตลอดจนสืบค้นข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน
 3. สามารถอ่านภาษาอังกฤษและเขียนชื่อผู้ป่วยเป็นภาษาอังกฤษได้
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้
 5. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานกับบุคคล / หน่วยงานต่างๆ ได้ดี

 หน้าที่และความรับผิดชอบ :
 1. ให้บริการต้อนรับ ดูแล อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำและจัดทำขั้นตอนการรับบริการและการปฏิบัติตัวเบื้องต้นในการตรวจและรักษาแต่ละชนิดของเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วยที่ เข้ารับการตรวจ
 2. ให้บริการออกบัตรนัดผู้ป่วยที่มารับการตรวจสแกนที่หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการประสานงานการนัดตรวจกับหอพักผู้ป่วยใน โรงพยาบาลอื่น ๆ และแพทย์หัวหน้าโครงการวิจัยที่ส่งตรวจ
 3. ติดต่อประสานงานในการสั่งซื้อสารเภสัชรังสี
 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยประกันสุขภาพและประกันสังคมเรื่องสิทธิค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่มารับการตรวจ
 5. ตรวจสอบความถูกต้องใบ Request scan และสติ๊กเกอร์
 6. เตรียมเวชระเบียนผู้ป่วย scan ประจำวัน และจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วย
 7. รวบรวมสถิติผู้ป่วยในการเข้ารับการตรวจ
 8. สนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล นักรังสีการแพทย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง
 9. เป็นกรรมการ/อนุกรรมการในคณะฯ ทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติในการคัดเลือก :
 หากมีประสบการณ์โดยตรงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ หน่วยผู้ป่วยนอก (ประเภทสัญญาจ้าง) จำนวน 1 อัตรา

 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการเลขานุการ สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 4. มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน ฟัง เขียนภาษาอังกฤษพอใช้
 5. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตามตารางการทำงานได้
 6. มีความอดทน มีจิตสำนึก รักในงานบริการ อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดี
 7. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
 8. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงานกับผู้รับบริการและบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี


 หน้าที่และความรับผิดชอบ :
 1. งานเวชระเบียนเพื่อลงทะเบียนผู้ป่วยรายเก่า – ใหม่ เช่น การเปิด VN การคิดค่าใช้จ่าย ฯลฯ
 2. การติดตามและตรวจสอบแฟ้มผู้ป่วยในแต่ละวัน
 3. งานเวชภัณฑ์ งานครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตลอดจนการรับ – ส่งเครื่องมือต่างๆ
 4. งานเอกสาร ตลอดจนการรับ – ส่งเอกสารต่างๆ
 5. งานทางด้านสถิติต่างๆ


 ตำแหน่ง คนงาน ประจำห้องพักศพและชันสูตร (Part – time) จำนวน 1 อัตรา

 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 2. มีความรู้ความเข้าใจในงานทางห้องพักศพและชันสูตรของโรงพยาบาล
 3. ไม่รังเกียจศพ
 4. สามารถปฏิบัติงานในห้องตรวจศพได้
 5. มีประสบการณ์ในการทำงานกับศพ
 6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 7. มีความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 8. มีจิตสำนึกในงานบริการ
 9. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความเสียสละเพื่อองค์กร

 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 1. ปฏิบัติงานลงทะเบียนรับศพและการส่งศพออกจากห้องพักศพ
 2. ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพยาธิแพทย์ในการชันสูตรศพ
 3. ปฏิบัติงานในห้องพักศพและห้องชันสูตรศพ
 4. ติดต่อประสานงานกับญาติผู้เสียชีวิต และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย
 5. ปฏิบัติงานด้านการฉีดยารักษาสภาพศพและดูแลศพ
 6. ปฏิบัติงานด้านพิธีกรรมทางศาสนา
 7. ปฏิบัติงานพื้นฐานในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา เช่น การรับสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา


 ตำแหน่ง คนงาน (ประเภทสัญญาจ้าง) หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 1 อัตรา

 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. มีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเอง
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะติดต่อสื่อสาร
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในขั้นพื้นฐานได้
 5. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับพอใช้
 6. หากมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 1. ตรวจเช็คและจัดส่งผ้าสะอาดให้หน่วยงานที่ขอเบิกผ้าพร้อมจัดส่งไปยังแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาล
 2. รับผ้าสะอาดจากบริษัทซักผ้าพร้อมตรวจเช็คและชั่งน้ำหนักให้ครบถ้วน
 3. สรุปยอดผ้าที่รับเข้าและส่งออกจากหน่วยจ่ายกลาง
 4. เช็ค stock ผ้าทั้งหมดของแต่ละหน่วยงานประจำทุกเดือน
 5. ส่งผ้าชำรุด ผ้าเปื้อนไปแก้ไขซ่อมแซม
 6. ดูแลความเรียบร้อย ทำความสะอาดประจำหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
 7. ดูแลผ้าสะอาดสำหรับใช้บรรจุหีบห่อ set เครื่องมือ / เครื่องมือปลีกเพื่อให้เพียงพอในการใช้งาน
 8. ดูแลเอกสารและเตรียมความพร้อมด้านเอกสารต่างๆ ภายในหน่วยงาน

 ตำแหน่ง คนงาน หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง (ประเภทสัญญาจ้าง) จำนวน 1 อัตรา
 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 3. มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น มีไหวพริบและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 4. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ล้างและเบิกอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ดูแลความสะอาดพื้นที่ เครื่องมือของหน่วยงาน รับ – ส่งเอกสาร และเตรียมสิ่งส่งตรวจ


  อัตราเงินเดือน
 อัตราเงินเดือน จะพิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณา

  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำ : สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเทียบได้ไม่น้อยกว่าทางราชการ
 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สัญญาจ้าง : สวัสดิการและประโยชน์ได้เฉพาะตนเท่านั้น

  เอกสารและหลักฐาน เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในการสมัครมีดังนี้
 ที่ เอกสาร/หลักฐาน จำนวน
 1 ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้วพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา
 สีดำ ขนาด 1 นิ้ว (รูปถ่าย จำนวน 1 รูป) 1 ชุด
 2 สำเนาปริญญาบัตร และ สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิการศึกษา หรือมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร 1 ฉบับ
 3 หนังสือสำคัญรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ
 4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือสำคัญประจำตัว 1 ฉบับ
 5 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 6 ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบในข้อ 2 หรือ 3 ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไขนั้น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล , ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) และ ใบ สด.8 หรือ ใบ สด.9 หรือ ใบ สด. 43
 (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) 1 ฉบับ
 7 ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) หน่วยงานละ 1 ฉบับ
 เอกสารในข้อ 2 ถึง 7 ให้รับรองสำเนาและลงลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง

  การสมัคร
 วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง : งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11
 วิธีที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์ : ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า
 เอกสารสมัครงาน ส่งที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 วิธีที่ 3 สมัครทาง E-Mail : ส่งหลักฐานการสมัคร และระบุหัวข้อ สมัครงาน ที่ E-Mail : hr_ccc@cccthai.org หรือ udomsups@hotmail.com

 

  ขั้นตอนและกำหนดการรับสมัคร คัดเลือก
 ขั้นตอน วัน / เดือน / ปี
 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 เวลา 08:30 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
 สมัครทางไปรษณีย์
 โรงพยาบาล จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์ ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก

 สอบสัมภาษณ์ (อาจมีการทดสอบข้อเขียนหรือภาคปฏิบัติในบางตำแหน่งงาน) จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
  สถานที่รับสมัคร/สอบ/ประกาศผลการคัดเลือก
  สถานที่รับสมัคร/ประกาศผล
 - โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 - ลงประกาศผลการสอบ ณ เวบไซต์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ www.cccthai.org
  สถานที่สอบสัมภาษณ์
 - แจ้งให้ทราบในภายหลัง
  สอบถามรายละเอียด
 โทรศัพท์ 0-2576-6661 – 4
 โทรสาร 0-2576-6715
ลงวันที่ 25/12/2012 10:19:37
จำนวนผู้ชม 972
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ