SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ - 14 ธันวาคม 2555)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ - 14 ธันวาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ - 14 ธันวาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ - 14 ธันวาคม 2555) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ

 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
 1. ปฏิบัติงานด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในการจัดการข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 3. วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนโปรแกรมระบบงานย่อยเพื่อการจัดทำภาวะเศรษฐกิจ และเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน รวมถึงการจัดตารางข้อมูลสถิติทางการเงินเพื่อการจัดทำรายงานและงานวิจัย
 4. ปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูล จัดทำข้อมูลเครือข่ายธุรกิจภาคสหกรณ์บนฐานข้อมูลภาวะเศรษฐกิจการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านทางเว็บไซต์
 5. ปฏิบัติงานด้านระบบรายงาน และระบบเครือข่ายสารสนเทศ การจัดการศูนย์ภาวะเศรษฐกิจการเงิน ศูนย์เตือนภัยทางการเงินและศูนย์สถิติการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง


 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 อัตราเงินเดือน : 15,190.ตามเอกสาร บาท
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
 ทางคอมพิวเตอร์
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
 ๑. ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล การวิเคราะห์ระบบ
 การออกแบบระบบ การพัฒนาโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม รวมทั้งการบำรุงดูแลรักษาระบบงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง
 2. ปฏิบัติงานสนับสนุนการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีศักยภาพ สนองตอบต่อความต้องการใช้เทคโนโลยีขององค์กร


 ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 11/12/2012 08:13:36
จำนวนผู้ชม 1108
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ