ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานทั่วประเทศ (11 - 19 ธันวาคม 2555)

กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานทั่วประเทศ (11 - 19 ธันวาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานทั่วประเทศ (11 - 19 ธันวาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานทั่วประเทศ (11 - 19 ธันวาคม 2555)สำเนา
 ประกาศกรมสรรพสามิต
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 ----------------------

 ด้วยกรมสรรพสามิตประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป
 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน
 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
 ของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
 1.1 ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราว่าง
 1.1.1 ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ ค่าตอบแทน 9,150 บาท
 (1) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 จำนวน 1 อัตรา
 (2) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 จำนวน 1 อัตรา
 (3) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 จำนวน 1 อัตรา
 (4) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว จำนวน 1 อัตรา
 (5) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
 (6) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ จำนวน 1 อัตรา
 (7) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
 (8) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย จำนวน 1 อัตรา
 (9) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา
 1.1.2 ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการ ค่าตอบแทน 9,150 บาท
 (1) สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 จำนวน 1 อัตรา
 (2) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน จำนวน 1 อัตรา
 (3) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ จำนวน 1 อัตรา
 (4) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ จำนวน 1 อัตรา
 1.1.3 ตำแหน่งนายท้ายเรือกลเดินทะเล กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป ค่าตอบแทน 9,150 บาท
 (1) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 จำนวน 1 อัตรา
 1.1.4 ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป ค่าตอบแทน 9,150 บาท
 (1) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี จำนวน 1 อัตรา
 1.1.5 ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 14,020 บาท
 (1) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 จำนวน 1 อัตรา
 (2) สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 จำนวน 1 อัตรา

 1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ตามเอกสารแนบ 1 - 5
 1.3 สิทธิประโยชน์
 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 1.4 ระยะเวลาการจ้าง
 3 ปี 8 เดือน (1 กุมภาพันธ์ 2556 – 30 กันยายน 2559)

 2. คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
 ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
 ในพรรคการเมือง
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
 ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
 ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
 ของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
 ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
 ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
 ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย

 3. การรับสมัคร
 3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานซึ่งมีอัตราว่าง
 ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 ธันวาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
 การสมัครแต่อย่างใด
 3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไว้
 ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 (2) สำเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระเบียน
 แสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จ
 การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 19 ธันวาคม 2555
 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือ
 รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร
 ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 (4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
 ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ ให้นำต้นฉบับของสำเนาดังกล่าว มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ยื่นใบสมัคร
 และให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
 รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
 อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผล
 ทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
 การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
 ในการประเมินสมรรถนะ
 กรมสรรพสามิตจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ และ
 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ณ หน่วยงาน
 ซึ่งมีอัตราว่าง

 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินตามที่กำหนดตามเอกสารแนบ
 กรมสรรพสามิตจะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในภาคความรู้ก่อน และผู้ผ่าน
 การประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในภาคความสามารถ
 ต่อไป เมื่อผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินในภาคคุณสมบัติ
 ส่วนบุคคลอื่น

 6. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถจะต้องเป็น
 ผู้ที่สอบได้คะแนน ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น จะต้องเป็น
 ผู้ที่สอบได้คะแนน ในการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
 ที่กรมสรรพสามิตกำหนด แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้


 เอกสารแนบ 1
 ชื่อตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
 กลุ่มงาน บริการ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบใบสำคัญลงทะเบียนและเก็บหลักฐานและเอกสาร
 เกี่ยวกับการเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบสำคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ทำใบเบิก
 และใบนำส่งเงิน ช่วยทำฎีกาเบิกเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยนำเงินฝากและเบิกเงินจาก
 ธนาคาร ช่วยตรวจนับและรับจ่ายเงินสดและสิ่งแทนตัวเงินช่วยรวบรวมรายละเอียด
 เกี่ยวกับการทำงบประมาณ และการขออนุมัติเงินงบประมาณช่วยทำบัญชีบางประเภท
 เช่นบัญชีรับ-จ่ายเงิน บัญชีพัสดุ ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 ค่าตอบแทน เดือนละ 9,150 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
 สาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 เทคนิค (ปวท.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทางเดียวกัน
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
 ความรู้ 100 สอบข้อเขียน
 - ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
 และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ความสามารถ 100 ทดสอบตัวอย่างงาน
 - ความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ และโปรแกรม
 ตารางทำการ (ทดสอบการทำตารางทำการและคำนวณ)
 คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น 100 สัมภาษณ์
 - ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 - ความละเอียดรอบคอบ
 - ความซื่อสัตย์
 - ความอดทน เสียสละและเต็มใจในการให้บริการ (Service Mind)
 - มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี
 รวม 300
 สมรรถนะ

 เอกสารแนบ 2
 ชื่อตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
 กลุ่มงาน บริการ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรุปรายงาน บันทึกข้อมูลและพิมพ์หนังสือราชการ รายงาน
 ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์ม และเอกสารต่าง ๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร
 รหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ และการบันทึกข้อมูล รวมทั้งสามารถบริหาร
 จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นได้ ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร งานสารบัญ
 อิเล็กทรอนิกส์ เบิก-จ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้น และจัดเก็บเอกสาร แบบฟอร์ม
 แฟ้ม ใบสำคัญ หลักฐานและทะเบียนประวัติให้เป็นระบบรวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง
 ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 ค่าตอบแทน เดือนละ 9,150 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
 สาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 เทคนิค (ปวท.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทางเดียวกัน และ
 2. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้ในโปรแกรม
 Microsoft office Program
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
 ความรู้
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 100 สอบข้อเขียน
 พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
 พ.ศ. 2544
 ความสามารถ 100 ทดสอบตัวอย่างงาน
 - ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
 (ทดสอบพิมพ์ดีดภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ)
 - ความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ และโปรแกรม
 ตารางทำการ (ทดสอบการพิมพ์หนังสือราชการ)
 คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น 100 สัมภาษณ์
 - ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 - ความละเอียดรอบคอบ
 - ความอดทน เสียสละและเต็มใจในการให้บริการ (Service Mind)
 - มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี
 รวม 300
 สมรรถนะ

 เอกสารแนบ 3
 ชื่อตำแหน่ง นายท้ายเรือกลเดินทะเล
 กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการถือท้ายและควบคุมเครื่องจักรกลลำน้ำซึ่งมีขนาดไม่เกิน
 30 ตันกรอสส์ และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 60 กิโลวัตต์ บำรุงรักษาและทำความ
 สะอาดเรือ หรือถือท้ายเรือกลลำน้ำ ซึ่งมีขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอสส์ บำรุงรักษาและ
 ทำความสะอาดเรือ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 ค่าตอบแทน เดือนละ 9,150 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่าชั้นนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง จากกรมเจ้าท่า
 หรือที่กรมเจ้าท่าให้ได้ไม่ต่ำกว่านี้
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
 ความรู้
 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรือ เครื่องยนต์เรือ ร่องน้ำ ทิศ 100 สัมภาษณ์
 ความสามารถ
 - ความสามารถในการบังคับเรือ การใช้เครื่องมือประจำเรือ 100 ทดลองปฏิบัติงาน
 - ความสามารถในการซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือเบื้องต้น
 คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น 100 สัมภาษณ์
 - ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 - ความอดทน เสียสละและเต็มใจในการให้บริการ (Service Mind)
 - มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี
 รวม 300
 สมรรถนะ

 เอกสารแนบ 4
 ชื่อตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร
 กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ–ส่งข่าวประจำเครื่องสื่อสาร ตรวจข่าว รวบรวมและเรียบเรียง
 การรับ–ส่งข่าวประจำวัน เพื่อเป็นข้อมูลและหลักฐาน ติดตั้ง ตรวจซ่อมโทรศัพท์
 ประจำสำนักงาน วิทยุสื่อสารของหน่วยงาน ดูแลบำรุงรักษาเครื่องวิทยุรับ – ส่ง
 ชนิดติดตั้งประจำของหน่วยงานต่าง ๆ ตู้สาขาโทรศัพท์ จัดทำบัญชีเครื่องมือเครื่องใช้
 อะไหล่สำรองที่ใช้ในการซ่อมแซมเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์ประจำสำนักงาน จัดระบบ
 การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของงานสื่อสารให้เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ ตรวจสอบ
 การใช้คลื่น ความถี่วิทยุ หาทิศทางของสถานีวิทยุ จัดทำทะเบียนความถี่ วิทยุ ติดตั้ง
 และควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ ควบคุมเครื่องเสียงห้องประชุม ติดต่อประสานงานกับบุคคล
 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำหนังสือราชการของงานสื่อสาร ให้คำปรึกษา แนะนำ
 การให้บริการและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการใช้อุปกรณ์สื่อสารและในงานที่รับผิดชอบ
 เบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บริการในการสื่อสารนอกเหนือจากงาน
 ที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 ค่าตอบแทน เดือนละ 9,150 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม
 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 ในทางเดียวกัน
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
 ความรู้ 100 สอบข้อเขียน
 - ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต และสินค้าที่กรมสรรพสามิต
 จัดเก็บภาษี
 - ความรู้เกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
 - ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 ความสามารถ 100 สัมภาษณ์
 - ความสามารถเกี่ยวกับแก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องมือ
 และอุปกรณ์สื่อสารเบื้องต้น
 - ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาสื่อสาร
 คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น 100 สัมภาษณ์
 - ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 - ความละเอียดรอบคอบ
 - ความอดทน เสียสละและเต็มใจในการให้บริการ (Service Mind)
 - มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี
 รวม 300
 สมรรถนะ

 เอกสารแนบ 5
 ชื่อตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี
 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีอากรจากบัญชี เอกสาร หลักฐานต่างๆ
 ตลอดจนข้อเท็จจริงอื่น ๆ โดยใช้เทคนิคทางวิชาการทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ
 แสดงจำนวนภาษีเงินเพิ่มหรือเบี้ยปรับที่จะเรียกเก็บเพิ่มเติมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 ค่าตอบแทน เดือนละ 14,020 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 พาณิชยศาสตร์
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
 ความรู้ 100 สอบข้อเขียน
 - ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
 - ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
 - ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
 - ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบภาษี
 ความสามารถ 100 ทดสอบตัวอย่างงาน
 - ความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ และโปรแกรม
 ตารางทำการ (ทดสอบการทำตารางทำการและคำนวณ)
 คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น 100 สัมภาษณ์
 - ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 - ความคิดริเริ่ม
 - การตัดสินใจ
 - การทำงานเป็นทีม
 - ความอดทน เสียสละและเต็มใจในการให้บริการ (Service Mind)
 - มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี
 รวม 300
 สมรรถนะ
ลงวันที่ 11/12/2012 08:10:35
จำนวนผู้ชม 1104
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 02 เมษายน 2563

ผู้ใช้งาน 54084 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128413 คน