ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับลูำกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (ปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2555)

โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับลูำกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (ปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับลูำกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (ปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับลูำกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (ปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2555)โรงพยาบาลสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูำกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง โรงพยาบาลสมุทรปราการ ดังนี้

 1. ผู้ช่วยทันตแพทย์ (กลุ่มงานทันตกรรม)
 - มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ วุฒิประกาศนียบัตรมัธยม ศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป และได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 - เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์ หรือเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่เกิน 35 ปี ไม่เป็นผู้ถูกเลิกจ้างจากโรงพยาบาลสมุทรปราการ คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม)
 - มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ วุฒิประกาศนียบัตรมัธยม ศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการพยาบาล)
 - มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ วุฒิประกาศนียบัตรมัธยม ศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 - มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ วุฒิประกาศนียบัตรมัธยม ศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 5. พนักงานเปล
 - มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 - วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 6. พนักงานการเงินและบัญชี 1
 - มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชย การ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 7. พนักงานพัสดุ 1
 - มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การจัดการ

 8. พนักงานธุรการ 1
 - มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด สาขาพาณิชยการ สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 9. พนักงานทั่วไป (อายุไม่เกิน 40 ปี)
 - มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 10. พนักงานประกอบอาหาร (อายุไม่เกิน 40 ปี)
 - มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 11. ช่างตัดเย็บผ้า
 - มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 ผู้ประสงค์คัดเลือก ติดต่อและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ

 หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในการสมัคร มีดังนี้
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 - หลักฐานการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 อย่างละ 1 ฉบับ กรณีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 - สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
 - ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2553) พร้อมผลการตรวจเอกซเรย์ปอด
ลงวันที่ 19/11/2012 20:21:26
จำนวนผู้ชม 1336
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54359 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน