SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กองพลพัฒนาที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (บัดนี้ - 21 พฤศจิกายน 2555)

กองพลพัฒนาที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (บัดนี้ - 21 พฤศจิกายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กองพลพัฒนาที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน , ข้อมูลเกี่ยวกับ กองพลพัฒนาที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนกองพลพัฒนาที่ 1 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ( อัตรา ส.อ. ) ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 4 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้.-

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1.1 ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 1 อัตรา
 1.2 พลขับรถ จำนวน 1 อัตรา
 1.3 ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 1.4 ช่างเขียน จำนวน 1 อัตรา

 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 2.1 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 -5อายุไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
 2.2 ผู้สมัคร , บิดา และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 2.3 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
 2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือประพฤติตัวเป็นภัยต่อสังคม สาหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยรับการบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ได้ในภายหลัง ดังนั้น กองพลพัฒนาที่ 1 จะสงวนสิทธิในการพิจารณา ไม่รับบรรจุหรือยกเลิก เพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้
 2.5 งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 2535 -2536 ซึ่งจะต้องเข้ารับการรับการตรวจเลือกทหารกองประจาการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และงดรับบุคคลที่มีรอยสักตามร่างกายทุกประเภท

 3. คุณสมบัติเฉพาะตามตำแหน่ง
 3.1 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช. ) สาขาวิชาช่างยนต์
 3.2 ตำแหน่ง พลขับรถ รับเฉพาะ ทหารกองหนุนที่มีอายุไม่ต่ากว่า 22 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ กับมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย
 3.3 ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
 3.4 ตำแหน่ง ช่างเขียน สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป์

 4. หลักฐานประกอบการรับสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัครด้วยตนเอง ( นำฉบับตัวจริงมาแสดง และถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด ) ได้แก่
 4.1 ใบประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
 4.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร , บิดา และ มารดา
 4.3 สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
 4.4 ใบสำคัญทหารกองหนุน ( แบบ สด.8 ) , ใบลาพักเพื่อรอการปลด หรือใบ รับรองการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี และหากเคยรับ ราชการเป็นทหารกองประจำการ หรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือลูกจ้างเอกชนมาก่อน ต้องมีหนังสือ รับรองความประพฤติจากหน่วยครั้งสุดท้าย
 4.5 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ ของโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก ( แบบ ทบ.466-620 ) พร้อมระบุว่า ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร และผลการตรวจเลือดหาเชื้อโรคเอดส์จาก ห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจไม่เกิน 6 เดือน ( อนุโลมให้ส่งในภายหลังได้ )
 4.6 ภาพถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ( ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 4.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือใบมรณะบัตรของ บิดา มารดา ในกรณีเสียชีวิต ( ถ้ามี )

 5. วิชาที่ทำการทดสอบและขอบเขต
 5.1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่ ทบ. กาหนด ( 3 ท่า ได้แก่ การวิ่ง ระยะทาง 2 กม. , ดันพื้น และ ลุกนั่ง )
 5.2 ภาควิชาการ
 5.2.1 ความรู้ทั่วไป
 5.2.2 แบบธรรมเนียมทหาร
 5.2.3 ความรู้เฉพาะตาแหน่ง ( ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในข้อ 3 )
 5.3 ภาคปฏิบัติ ( ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในข้อ 3 )
 5.4 สัมภาษณ์

 6. การรับสมัคร และกำหนดการสอบคัดเลือก
 6.1 กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ
 6.2 สถานที่รับสมัคร ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตำบล ดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 0900 – 1600

 6.3 เกณฑ์ให้คะแนนเพิ่มแก่ผู้ที่เป็นทายาทของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจำสังกัด ทบ. มีดังนี้.-
 6.3.1 เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ และได้รับการปูนบำเหน็จบำนาญพิเศษ จำนวน 10 คะแนน ใน 100 คะแนน
 6.3.2 พิการทุพพลภาพ จนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการ จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 10 คะแนน ใน 100 คะแนน
 6.3.3 รับราชการใน ทบ. หรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน เว้นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการ เนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่ จำนวน 2 คะแนน ใน 100 คะแนน

 6.4 ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนเพิ่ม จากหลักเกณฑ์ตามข้อ 6.3 ให้เพิ่มคะแนนตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว พร้อมนำเอกสารประกอบการได้รับคะแนนเพิ่ม นำมาให้กรรมการรับสมัครในวันสมัคร ฯ

 6.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ฯ ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 0900 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตำบล ดอนตะโก อำเภอ เมือง จังหวัด ราชบุรี หรือตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ฯ ได้ที่ http://www.rta.mi.th/21600 u

 6.6 กำหนดการสอบคัดเลือก ฯ ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ดังนี้.-
 6.6.2 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่ เวลา 0700 -0900 ณ แหล่งรวมรถ กองร้อยกองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1
 6.6.1 สอบภาควิชาการ ( ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ) ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 0930 – 1600
 6.6.3 สอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 0900 เป็นต้นไป ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

 6.7 ประกาศผลสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 1200 เป็นต้นไป ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงค์ ตำบล ดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี หรือดูประกาศผลการสอบคัดเลือก ฯ ได้ที่ http://www.rta.mi.th/21600 u ทั้งนี้ผู้ที่สอบได้ให้มารายงานตัวภายใน 7 วันหลังจากวันประกาศผลการสอบคัดเลือก

 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพลพัฒนาที่ 1
 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตำบล ดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0 -3232 – 7801 -3 ต่อ 52406 , 52408 , 08 -9919 -6808 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.rta.mi.th/21600u
ลงวันที่ 16/11/2012 07:59:45
จำนวนผู้ชม 908
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ