SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสารบรรณทหารบก รับเสมียนพิมพ์ดีด, พลขับ (บัดนี้ - 16 พฤศจิกายน 2555)

กรมสารบรรณทหารบก รับเสมียนพิมพ์ดีด, พลขับ (บัดนี้ - 16 พฤศจิกายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมสารบรรณทหารบก รับเสมียนพิมพ์ดีด, พลขับ , ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมสารบรรณทหารบก รับเสมียนพิมพ์ดีด, พลขับกรมสารบรรณทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ในตำแหน่ง

 เสมียนพิมพ์ดีด กรมสารบรรณทหารบก (อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา

 พลขับ กรมสารบรรณทหารบก (อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา

 รับเงินเดือนระดับ ป.1 ชั้น 8.5 (6,970 บาท)

 1. คุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้สมัครสอบคัดเลือก
 1.1 ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด กรมสารบรรณทหารบก เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ งดรับผู้สมัครที่เกิด พ.ศ. 2535 – 2536 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
 1.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตาม คุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
 1.3 ผู้สมัคร,บิดา และมารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 1.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 1.5 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตร ส่วนผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกทหาร ต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร)
 1.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
 1.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
 1.8 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทินหรือมัวหมอง
 1.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
 1.10 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้น ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ
 1.11 ตำแหน่ง พลขับ กรมสารบรรณทหารบก รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ กับมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตาม คุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

 2. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนาหลักฐานมาแสดงในวันสมัครด้วยตนเอง (นำฉบับตัวจริงมาแสดง และถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด)
 2.1 ใบประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
 2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดา
 2.3 สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
 2.4 สมุดประวัติทหารกองหนุน (สด.8), ใบลาพักเพื่อรอการปลด, หรือใบรับรองการฝึกวิชาทหาร จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี
 2.5 ภาพถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 2.6 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466 - 620) จากแพทย์ทหารประจำการ (ไม่เกิน 6 เดือน)
 2.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณบัตรของบิดา มารดา ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)
 2.8 รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น

 3. วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ในเวลาราชการ (0830 - 1500) ณ กองธุรการ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 3 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2297 7513,
 0 2297 8202, โทรสาร 0 2297 7500

 4. โดยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไปได้ที่เว็บไซต์ของกองทัพบก http://www.rta.mi.th หรือเว็บไซต์ของ กรมสารบรรณทหารบก http://agdept.rta.mi.th และที่บอร์ดกิจกรรม กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 1

 5. วิชาที่ทาการสอบคัดเลือกตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด
 5.1 พิมพ์ดีดจับความเร็วด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 20 คะแนน (ภายในเวลา 10 นาที)
 5.2 คอมพิวเตอร์ 60 คะแนน
 5.2.1 โปรแกรม MICROSOFT WORD (20 คะแนน)
 - มีความเข้าใจในหลักการใช้งานของโปรแกรม
 - สามารถนำเสนองานได้ในรูปแบบรายงานหรือหัวข้อที่กาหนด
 - พิมพ์งานตามระเบียบของหนังสือราชการได้
 - จัดทาตารางตามรูปแบบที่กาหนดได้
 5.2.2 โปรแกรม MICROSOFT EXCEL (20 คะแนน)
 - มีความเข้าใจในหลักการใช้งานของโปรแกรม และสามารถนำเสนองานอย่างเป็นระบบได้
 - สามารถใช้ตารางและเชื่อมโยงกับการใช้สูตรคานวณได้
 5.2.3 โปรแกรม MICROSOFT POWER POINT (20 คะแนน)
 - มีความเข้าใจในหลักการใช้งานของโปรแกรมและนำเสนองานได้
 - สามารถสรุปเนื้อหาข้อความสาคัญให้ออกมาในรูปแบบของการนำเสนอตามลำดับความสาคัญ
 - สามารถตบแต่งรูปแบบการนำเสนอให้ออกมาได้อย่างสวยงามเหมาะสมและมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบ
 5.3 ความรู้ทั่วไป 10 คะแนน
 5.4 สัมภาษณ์ 10 คะแนน

 6. วิชาที่ทำการสอบคัดเลือกตำแหน่งพลขับ
 6.1 การปฏิบัติการขับรถยนต์ ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร และความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น สอบที่โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก สี่แยกเกียกกาย
 6.2 สัมภาษณ์ สอบที่ห้องประชุม กรมสารบรรณทหารบก ชั้น 4 เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบจากโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก จึงมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 7. กำหนดวันสอบคัดเลือกตาแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด
 7.1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ข้อเขียน
 - เวลา 0700 - 0745 ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัว หน้าห้องอเนกประสงค์ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 4 หากเลยเวลาที่กำหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ
 - เวลา 0745 - 0755 ผู้สมัครสอบคัดเลือก พร้อมรับฟังคาชี้แจงต่อคณะกรรมการ หน้าห้องอเนกประสงค์ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 4
 - เวลา 0830 ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าห้องสอบ
 7.2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ประกาศผลสอบข้อเขียน คัดเลือกไว้จานวน 5 เท่าของโควตาที่ได้รับ โดยตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้ที่เว็บไซต์ของกองทัพบก http://www.rta.mi.th หรือเว็บไซต์ของ กรมสารบรรณทหารบก http://agdept.rta.mi.th และที่บอร์ดกิจกรรม กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 1
 7.3 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 สอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน
 - เวลา 0700 - 0745 รายงานตัว หน้าห้องอเนกประสงค์ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 4
 - เวลา 0800 เข้าห้องสอบสัมภาษณ์

 8. กำหนดวันสอบคัดเลือกตำแหน่งพลขับจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทางเว็บไซต์ของกองทัพบก http://www.rta.mi.th หรือเว็บไซต์ของ กรมสารบรรณทหารบก http://agdept.rta.mi.th และที่บอร์ดกิจกรรม กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 1

 9. ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ณ กองธุรการ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 3 ในบริเวณกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดาเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือเว็บไซต์ของกองทัพบก http://www.rta.mi.th หรือเว็บไซต์ของ กรมสารบรรณทหารบก http://agdept.rta.mi.th ทั้งนี้ให้ผู้ที่สอบได้มารายงานตัว ภายใน 7 วันหลังจากวันประกาศผลสอบคัดเลือก
ลงวันที่ 16/11/2012 07:59:20
จำนวนผู้ชม 837
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ