ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครงานวุฒิปวส. - ปริญญาตรี/โท (14 - 20 พฤศจิกายน 2555)

กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครงานวุฒิปวส. - ปริญญาตรี/โท (14 - 20 พฤศจิกายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครงานวุฒิปวส. - ปริญญาตรี/โท (14 - 20 พฤศจิกายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครงานวุฒิปวส. - ปริญญาตรี/โท (14 - 20 พฤศจิกายน 2555)ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ชื่อตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
 อัตราเงินเดือน : 11,160 บาท
 ประเภท : บริการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวส.
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ได้แก่ การรับ – ส่งเอกสาร ลงทะเบียนแยกประเภท และจัดส่งหนังสือราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค้นหาและติดตามเอกสารหลักฐาน รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงและอำนวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


 ชื่อตำแหน่ง : พนักงานนายช่างเทคนิค
 อัตราเงินเดือน : 11,160 บาท
 ประเภท : เทคนิค
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวส.
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางเครื่องกล ช่างยนต์
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านเทคนิค เกี่ยวกับการควบคุมการทดสอบและตรวจสอบระบบมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ ของสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น คลังน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน รถขนส่งน้ำมัน หรือระบบขนส่งทางท่อน้ำมันเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักรเครื่องมือ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 ชื่อตำแหน่ง : พนักงานนายช่างเทคนิค
 อัตราเงินเดือน : 11,160 บาท
 ประเภท : เทคนิค
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวส.
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล ช่างยนต์
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านเทคนิค เกี่ยวกับการควบคุมการทดสอบและตรวจสอบระบบมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ ของสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น คลังน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน หรือระบบขนส่งทางท่อน้ำมันเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า เกี่ยวกับตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักรเครื่องมือเกี่ยวกับไฟฟ้า และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 ชื่อตำแหน่ง : พนักงานเทคนิคบริการ
 อัตราเงินเดือน : 11,160 บาท
 ประเภท : เทคนิค
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวส.
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปิโตรเคมี เคมีปฏิบัติ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รับ/ลงทะเบียน เอกสารแบบแจ้งการขอความเห็นชอบน้ำมันเชื้อเพลิง สารเติมแต่ง ลักษณะและคุณภาพน้ำมันหล่อลื่น ตัวอย่างน้ำมันจากหน่วยงานต่างๆ บันทึก ประมวลผล และจัดทำสถิติปริมาณการค้า การขึ้นทะเบียนน้ำมันหล่อลื่น รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพน้ำมันหล่อลื่น การต่ออายุหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบน้ำมันหล่อลื่น รวมทั้งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน การให้บริการด้านคำปรึกษาเบื้องต้นและข้อมูลการให้ความเห็นชอบแก่ผู้ค้า ตรวจรับตามเอกสารจ่ายพัสดุ พร้อมทั้งดูแลวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ต่างๆ จัดเตรียมการประชุม/สัมมนา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 ชื่อตำแหน่ง : พนักงานเทคนิควิทยาศาสตร์
 อัตราเงินเดือน : 11,160 บาท
 ประเภท : เทคนิค
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวส.
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างกล ช่างเครื่องยนต์ เทคนิค ปิโตรเคมี เคมีปฏิบัติ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานช่วยนักวิทยาศาสตร์ตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำมันในห้องปฏิบัติการ จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วยจัดเก็บตัวอย่างน้ำมัน ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป
 อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน พาณิชยการ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรม อุตสาหกรรม สถิติ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานจัดระบบงาน งานระเบียบแบบแผน งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานโต้ตอบหนังสือ งานเตรียมเรื่อง และเตรียมการสำหรับประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม การจัดทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 ชื่อตำแหน่ง : พนักงานนิติกร
 อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทางกฎหมาย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เกี่ยวกับงานปรับปรุง แก้ไข ยกร่างกฎหมาย ข้อบังคับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงตรวจสอบ รวบรวมชี้แจงข้อกฎหมายในการพิจารณาอุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิศวกรสิ่งแวดล้อม
 อัตราเงินเดือน : 15,190 บาท
 ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบเอกสารและสถานที่ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของกิจการควบคุมประเทที่ ๓ เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณารายงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมของกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ถ้ามี) และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิศวกรไฟฟ้า
 อัตราเงินเดือน : 15,190 บาท
 ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ และคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า การทดสอบ หาข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ตรวจสอบเอกสารและสถานที่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรไฟฟ้า เพื่อประกอบการออกใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 ชื่อตำแหน่ง : พนักงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 อัตราเงินเดือน : 19,890 บาท
 ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโท ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือทางโทรคมนาคม และกรณีมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำ ดูแลระบบฐานข้อมูล สถิติการค้า/ระบบ GIS ของสถานประกอบการ/คลังน้ำมันและก๊าซ ดูแลระบบเชื่อมโยงข้อมูลปริมาณน้ำมันคงเหลือ พัฒนาระบบสารสนเทศของการจัดเก็บข้อมูล การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลองค์กร การบริหารจัดการ Software สำเร็จรูป รวมถึง OS ขององค์กร การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง และติดตั้งระบบเครื่อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 13/11/2012 10:14:19
จำนวนผู้ชม 1068
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 09 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55142 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน