ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ร.ร.สาธิตมศว องครักษ์ (ส่วนขยาย) รับนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) (บัดนี้ - 23 พฤศจิกายน 2555)

ร.ร.สาธิตมศว องครักษ์ (ส่วนขยาย) รับนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) (บัดนี้ - 23 พฤศจิกายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ร.ร.สาธิตมศว องครักษ์ (ส่วนขยาย) รับนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) (บัดนี้ - 23 พฤศจิกายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ ร.ร.สาธิตมศว องครักษ์ (ส่วนขยาย) รับนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) (บัดนี้ - 23 พฤศจิกายน 2555)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) (1) 7 - 3907 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (ส่วนขยาย)

 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 3907
 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) (ส่วนขยาย)

 อัตราเงินเดือน
 วุฒิปริญญาโท 13,750 บาท
 วุฒิปริญญตรี 11,330 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปฐมวัยเป็นอย่างดี
 2. สามารถดูแลเด็กประจำชั้น จัดทำแผนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน มีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา มีบุคลิกภาพเป็นผู้นำ และ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 1. ทำการสอนระดับปฐมวัย 18 - 20 คาบ/สัปดาห์ขึ้นไป
 2. ทำหน้าที่สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 คาบ/สัปดาห์
 3. ทำหน้าที่อาจารย์ประจำชั้น
 4. ทำหน้าที่สอนซ่อมเสริมนักเรียน
 5. สังเกตและบันทึกเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
 6. นิเทศการสอนนิสิต/นักศึกษาฝึกสอน/ฝึกงาน
 7. ร่วมพัฒนาหลักสูตร
 8. วิจัย พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
 9. ให้บริการวิชาการแก่สังคม
 10. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 11. ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
 12. ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) ณ อาคารบริหาร ชั้น 2 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
 วันและเวลาที่สอบ รายละเอียด สถานที่
 วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 เว็บไซต์สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

 วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555
 เวลา 09.00 – 11.00 น.
 เวลา 11.00 – 12.00 น.
 สอบข้อเขียน
 ณ อาคารบริหาร ชั้น 2 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
 สอบความถนัดทางคอมพิวเตอร์

 สอบสัมภาษณ์ และ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
 **จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง**

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2649-5000 ต่อ 1-5638
ลงวันที่ 13/11/2012 09:25:09
จำนวนผู้ชม 1195
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 15 เมษายน 2564

ผู้ใช้งาน 55088 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128485 คน